Regulamin świadczenia 30-11-2017

Regulamin świadczenia satelitarnych usług szerokopasmowych przez Satellite Solutions Worldwide Ltd
Niniejsza Umowa dotyczy wszystkich transakcji zawieranych z Europasat (nazwa handlowa Satellite Solutions Worldwide Ltd), zarówno w przypadku Zamówień złożonych bezpośrednio na naszym serwisie internetowym lub za pośrednictwem autoryzowanych serwisów podmiotów trzecich, jak również drogą telefoniczną, pocztową lub w dowolny inny sposób akceptowany przez nas. Korzystając z naszego serwisu oraz, w następstwie, z naszych Usług, wyrażają Państwo pełną akceptację niniejszego regulaminu.

CONTENTS
DEFINICJE
UMOWA
ŚWIADCZENIE USŁUG
KORZYSTANIE Z USŁUG
SPRZĘT
INSTALACJA
PŁATNOŚĆ ZA SPRZĘT I USŁUGI
POLITYKA JAKOŚCI SIECI (PJS)
ZAWIESZENIE LUB ODŁĄCZENIE USŁUGI
ZAKOŃCZENIE UMOWY
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
INFORMACJE, HASŁA I OCHRONA DANYCH
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
USŁUGI KONSERWACYJNE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
SYSTEM POLECEŃ
CESJE
POWIADOMIENIA I REKLAMACJE
LINKI ODSYŁAJĄCE DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

1. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
„Usługodawca”, „usługodawca”, „My”, „my”, „Nasz”, „nasz”, „Nas” i „nas” odnoszą się do Europasat, nazwy handlowej Satellite Solutions Worldwide Ltd (SSW), firmy zarejestrowanej w Anglii w rejestrze handlowym pod numerem 6759661, z siedzibą pod adresem Satellite House, 108 Churchill Road, Bicester, OX26 4XD, Wielka Brytania. Nasz numer płatnika VAT to GB 245 0476 16. Nasz numer licencji kredytowej wydanej przez OFT to 653835/1.
„Klient” i „klient” odnoszą się do Państwa jako klienta; osobno Klient i Usługodawca mogą być nazywani „Stroną”, natomiast łącznie „Stronami”.
„Umowa” oznacza kontrakt między Usługodawcą a Klientem, obejmujący niniejszy regulamin oraz treści stosownego formularza zamówienia i rejestracyjnego.
„Powiadomienie o odstąpieniu od umowy” oznacza pisemne powiadomienie o życzeniu rozwiązania Umowy przez Klienta, otrzymane przez Usługodawcę w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Klienta Sprzętu, zakończenia instalacji lub aktywacji Usług. Pisemne powiadomienia muszą być złożone zgodnie z postanowieniami Klauzuli 11(a)
„Opłata/y” oznacza/ją sumy pieniężne, które Klient jest winien uiścić za świadczone Usługi, obliczone na podstawie stawek, cenników i innych opłat ujętych w aktualnie opublikowanym cenniku, o którym Klient został poinformowany bądź do którego ma dostęp;
„Właściwy organ” oznacza Niezależny Organ Regulacyjny ds. Konkurencji w sektorze Komunikacji w Wielkiej Brytanii (Ofcom) lub inny urząd pełniący jego funkcje bądź jakikolwiek inny organ państwowy lub regulacyjny, w tym, lecz niewyłącznie wszelkie służby ratownicze i porządkowe;
„Terminal Klienta” oznacza wszelkie urządzenia i fizyczny sprzęt komputerowy (nie będący naszym Sprzętem) zapewniony i używany przez Klienta w celu korzystania z Usług;
„Okres odstąpienia od umowy” oznacza pojęcie określone w Klauzuli 11.
„Opłata za zmniejszenie zakresu Usług” oznacza jednorazową opłatę, którą Klient musi uiścić w każdym pojedynczym przypadku złożenia wniosku o zmniejszenie zakresu Usług, przy czym istnieje ograniczenie do jednego wniosku na miesiąc.
„Sprzęt” obejmuje, lecz nie wyłącznie:
Satelitarny moduł nadawczo-odbiorczy (transceiver), talerz i modem VSAT; i
Wszelkie ulepszenia do powyższych, w przypadku gdy takowe ulepszenia zostaną dostarczone Klientowi; i
Fizyczny sprzęt oraz oprogramowanie objęte niniejszą Umową; i
Wszelki inny sprzęt udostępniony Klientowi przez Usługodawcę w celu odbioru lub korzystania z Usług;
„Termin płatności” oznacza datę, kiedy dana Opłata powinna zostać uiszczona, czyli datę zaksięgowania płatności od Klienta;
„Polityka jakości sieci” lub „PJS” oznacza stosowanie i pomiary progów użycia danych określonych dla każdego poziomu Usługi w celu zapewnienia równego dostępu do sieci i korzystania z niej w przyjęty i akceptowalny sposób.
„Spółka należąca do Grupy” oznacza spółkę dominującą, holdingową, stowarzyszoną lub zależną w stosunku do Satellite Solutions Worldwide Ltd oraz wszelkie spółki zależne dowolnej spółki dominującej ewentualnie istniejącej w danym czasie.
„Instalator” oznacza osobę lub ekipę osób wyznaczoną do zainstalowania i oddania do użytku Sprzętu w przypadku, gdy Klient wybierze opcję instalacji Sprzętu przez Usługodawcę;
„Adres IP” zazwyczaj oznacza dynamicznie przypisany adres TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), który Usługodawca tymczasowo przypisuje do Klienta w celu umożliwienia świadczenia Usług, o ile zakupiona przez Klienta Usługa nie obejmuje jednego lub więcej statycznych adresów IP.
„Opóźnienie” oznacza czas transmisji sygnału między Terminalem Klienta a fizyczną siecią Dostawcy usług satelitarnych.
„Licencja” oznacza wszelkie licencje lub zezwolenia wymagane przez prawo i udzielone Usługodawcy w celu świadczenia Usług przez Ofcom lub inny stosowny organ wydający licencje w kraju, w którym Usługodawca świadczy Usługi Klientowi;
„Minimalny okres abonamentowy” oznacza pojęcie określone w Klauzuli 2;
„Miesięczne (lub okresowe) Opłaty za Usługę” oznaczają Opłaty, wielokrotne lub jednorazowe, na które wystawiono fakturę przed, w trakcie lub po upływie miesiąca, w którym świadczono Usługi lub naliczono Opłaty.
„Zamówienie” oznacza złożenie przez Klienta wniosku o świadczenie Usług za pośrednictwem naszej strony internetowej, telefonicznie, osobiście, pisemnie lub w dowolny inny sposób akceptowany przez Usługodawcę.
„Pakiet” oznacza zestaw Usług wybrany przez Klienta z naszego zakresu Usług;
„Profesjonalna instalacja” oznacza dostawę, instalację i prezentację Usług i Sprzętu Klientowi przez naszych Instalatorów;
„Opublikowany cennik” oznacza wszelkie informacje o cenach opublikowane przez Usługodawcę na swoich stronach internetowych lub zawarte w innej dokumentacji udostępnionej Klientowi, w skład których wchodzą ceny i stawki za oferowane Usługi i Sprzęt, w tym stawki za korzystanie z Usług i wszelkie inne Opłaty dodatkowe;
„Satelitarne usługi szerokopasmowe (internetowe)” oznaczają usługę umożliwiającą Klientowi dostęp do internetu (i wszelkie dodatkowe usługi, takie jak telewizja i łączność telefoniczna, zbiorowo zwane Usługami) za pośrednictwem satelity.
„Operator satelitarny” oznacza firmę, która posiada lub kontroluje satelitę, której Usługodawca używa do świadczenia Usług Klientowi, łącznie z powiązanymi sieciami fizycznymi używanymi w celu świadczenia Usług;
„Usługa” i „Usługi” oznaczają wszelkie usługi dostępne przez internet za pośrednictwem Satelitarnych usług szerokopasmowych oraz wszelkie inne usługi używane przez Klienta i świadczone przez Usługodawcę, łącznie z usługami dostępnymi przy użyciu naszego Sprzętu, w tym, lecz nie wyłącznie, usługi telefoniczne i VoIP, transmisja strumieniowa telewizji i usługi bezprzewodowe;
„Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie zamknięte, dostarczone przez Usługodawcę w celu umożliwienia korzystania z Usług Klientowi.
„Sprzęt VSAT” składa się z modemu satelitarnego, konwertera LNB (TRIA lub transceiver) oraz innych komponentów elektronicznych, z wyraźnym wyłączeniem talerza satelitarnego.
„Opłaty początkowe” oznaczają jednorazową płatność z góry, stanowiącą integralną część Zamówienia Klienta, obejmującą koszt założenia konta i połączeń, dostarczenia Sprzętu (przez Instalatora lub podmioty trzecie), Opłaty instalacyjne, inne elementy i sprzęt fizyczny wybrane przez Klienta w Zamówieniu, początkowe Miesięczne (lub okresowe) Opłaty i depozyty, a także wszelkie inne Opłaty, o których Usługodawca poinformuje Klienta i które zostaną przez niego zaakceptowane poprzez złożenie Zamówienia.
„Opcja zwiększenia transferu” oznacza wykupienie od Usługodawcy dodatkowego transferu przez Klienta.
„Dzień roboczy” oznacza wszystkie dni tygodnia oprócz sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w kraju, w którym Klient korzysta ze Sprzętu.
2. UMOWA
Niniejsza Umowa określa zasady świadczenia Usług i dostarczania Sprzętu Klientowi przez Usługodawcę.
Niniejsza Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące zobowiązanie dla obu Stron. Zamawiając Sprzęt i Usługi klient potwierdza, że posiada zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy.
Niniejsza Umowa rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez Klienta telefonicznie, przez internet lub na piśmie, o swoim życzeniu zamówienia od Usługodawcy Usług i/lub Sprzętu. Składając swoje Zamówienie, Klient zgadza się w pełni zapłacić ustalone Opłaty początkowe w przyjęty dla Usługodawcy sposób, w tym przy użyciu karty kredytowej/debetowej, systemu BACS lub podobnego rodzaju bezpośredniego przelewu bankowego.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zdolności kredytowej Klienta i ujawnienia informacji dotyczących jego historii płatności do dowolnie wybranych biur informacji kredytowej.
Usługodawca może wedle własnego uznania odmówić przyjęcia Zamówienia od Klienta na wszystkie lub niektóre z Usług bez żadnych następstw oraz bez konieczności uzasadniania tej decyzji przed Klientem. Klient zostanie poinformowany o odrzuceniu Zamówienia w ciągu siedmiu dni od jego złożenia. W przypadku, gdy Usługodawca odmówi przyjęcia Zamówienia, wówczas niezwłocznie przystąpi do zwrotu zapłaconych przez Klienta sum pieniężnych za nieprzyjęte Usługi.
W przypadku przyjęcia zamówienia Klienta na Usługi, Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby podłączyć Klientowi Satelitarne usługi szerokopasmowe tak szybko, jak to jest możliwe, biorąc pod uwagę aktualny harmonogram instalacji i możliwość skoordynowania instalacji w rejonie.
Jeżeli Klient wybierze opcję Profesjonalnej instalacji przez naszych Instalatorów, wówczas zajmą się oni aktywacją Usług i podłączeniem głównego komputera Klienta. Gdy Usługodawca uzyska dowód ustanowienia łączności, Klient jest zobowiązany wypełnić i podpisać w obecności Instalatora Zaświadczenie odbioru i Protokół instalacji. W przypadku, gdy Klient nie wypełni powyższych dokumentów lub gdy z jakiegokolwiek powodu nie zostaną one dostarczone Usługodawcy, uznaje się, że Klient akceptuje wyżej wspomniane dokumenty jako załączniki do niniejszej Umowy, wraz z wszelką inną dokumentacją dostarczoną Klientowi w związku z Usługami i Sprzętem, w momencie, gdy Sprzęt zostanie po raz pierwszy użyty do korzystania z Usług, np. w momencie pierwszego połączenia z internetem.
Standardowy okres Umowy wynosi:
30 dni (kontrakt odnawiany co miesiąc) w przypadku, gdy Klient zakupi usługę domową Europasat i od razu wykupi Sprzęt.
30 dni, w przypadku, gdy klient zakupi usługę Europasat Pro i od razu wykupi Sprzęt.
Minimalny okres abonamentowy wynosi 24 miesiące w przypadku, gdy Klient zamówi Usługi i wynajmie Sprzęt w ramach Umowy Dzierżawy Tooway lub Umowy Dzierżawy Tooway z darmową instalacją.
Minimalny okres abonamentowy wynosi 36 miesięcy w przypadku, gdy Klient zamówi Usługi i wynajmie Sprzęt w ramach Umowy Dzierżawy SES Broadband lub Umowy Dzierżawy SES Broadband z darmową instalacją. Dzierżawa sprzętu SES Broadband ma charakter leasingu i po opłaceniu 36 miesięcy abonamentu, o ile konto Klienta jest na bieżąco z płatnościami, Sprzęt przechodzi na jego własność.
(Istnieje możliwość ustanowienia innego, indywidualnie dobranego okresu abonamentowego w przypadku krótkich okresów dzierżawy i skomplikowanych instalacji, o ile obie Strony wyrażą zgodę i zostanie to przez Usługodawcę zaakceptowane na piśmie w momencie Zamówienia.) Po upływie tego okresu Klient jest uprawniony do wypowiedzenia Usługi, na piśmie, z 30-dniowym okresem wypowiedzenia (więcej informacji na temat rozwiązywania umowy znajduje się w Klauzuli 10 – Zakończenie Umowy)

Klient ma prawo anulować niniejszą Umowę w dowolnym momencie w ciągu czternastu (14) dni od dostarczenia Sprzętu (jest to tak zwany okres odstąpienia od umowy), w tym celu wysyłając Usługodawcy pisemne powiadomienie (Powiadomienie o odstąpieniu od umowy) przed upływem tego okresu. Jeżeli Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy w tym okresie, nadal jest on zobowiązany ponieść koszty powstałe do dnia odłączenia instalacji (włącznie) oraz koszty zwrotu Sprzętu do Usługodawcy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Klauzuli 11.
W pozostałych przypadkach rozwiązanie Umowy przed upływem Minimalnego okresu abonamentowego leży wyłącznie w gestii Usługodawcy. W przypadku, gdy Klient zażąda od Usługodawcy rozwiązania Umowy przed upływem Minimalnego okresu abonamentowego, zgadza się on wówczas na poniesienie wszelkich stosownych Opłat, które byłyby należne do końca Minimalnego okresu abonamentowego. W przypadku, gdy Klient życzy sobie rozwiązać niniejszą Umowę po upływie Minimalnego okresu abonamentowego, obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia, liczony od następnego miesiąca po miesiącu, w którym Usługodawca potwierdzi otrzymanie wniosku o rozwiązanie Umowy.
3. ŚWIADCZENIE USŁUG
Usługodawca świadczy, a Klient korzysta z Usług i Sprzętu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, którą przyjmuje się za zaakceptowaną przez Klienta w momencie złożenia Zamówienia na Usługi, ukończenia instalacji lub pierwszego skorzystania z Usług, w zależności które wydarzenie będzie miało miejsce pierwsze.
Usługi będą świadczone Klientowi od daty aktywacji do momentu właściwego rozwiązania niniejszej Umowy.
Korzystając z Usług, Klient przyjmuje do wiadomości, że nasze Usługi są uznawane za „zwykły przekaz”, jako że Usługodawca nie ma żadnego wpływu na informacje przesyłane przez internet za pośrednictwem naszych Usług. Stąd też Klient zaświadcza, zobowiązuje się i gwarantuje, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie informacje stworzone, przesyłane i/lub przekierowywane przez Klienta i/lub w jego imieniu za pośrednictwem naszych Usług.
Wszystkie usługi szerokopasmowego internetu świadczone przez wszystkich dostawców usług internetowych (w tym przez Usługodawcę) polegają na dzieleniu przepustowości pasma, aby zapewnić użytkownikowi końcowemu szybki, szerokopasmowy internet w przystępnej cenie. Oznacza to, że w przypadku każdego połączenia szerokopasmowego dokładna szerokość pasma i prędkość transmisji będzie ulegać zmianom w zależności od liczby aktywnych użytkowników w danym momencie w sieci, a także ogólnego ruchu internetowego w sieci publicznej.
Usługodawca dostarcza Usługi z należytą starannością, lecz nie jest w stanie zagwarantować bezawaryjnego działania. Usługodawca nie gwarantuje, że świadczone Usługi będą nieprzerwane, punktualne, bezawaryjne ani bezpieczne, lub że Usługi będą spełniać konkretne wymagania Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niespodziewane przerwy w Usługach, niedostępność spowodowaną przerwami w zasilaniu itp. lub za pogorszenie Usług, które nastąpiło w wyniku wydarzeń znajdujących się poza kontrolą Usługodawcy.
Dostarczane Usługi mają określony oczekiwany poziom operatywności. Na przykład docelowy wskaźnik dostępności usługi wynosi 99,5% dla każdej wiązki punktowej (ang. spot beam), mierzony w okresie 12 kolejnych miesięcy (znany również jako „Roczny wskaźnik dostępności”). Więcej informacji na temat obecnie dostępnych poziomów usług można znaleźć na naszej stronie internetowej. Roczny wskaźnik dostępności nie bierze pod uwagę przerw w dostawie usług spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zakłóceniami atmosferycznymi i pozaatmosferycznymi (rozbłyski słoneczne, meteoryty, tymczasowe złe warunki pogodowe itp.); pracami konserwacyjnymi przeprowadzanymi po uprzednim powiadomieniu o planowanej przerwie w dostawie Usługi; przestoju spowodowanego aktualizacją sprzętu fizycznego i Oprogramowania w koordynacji z Klientem i/lub przerw w odbiorze sygnału spowodowanych zjawiskiem „sun outage” (kilka minut dziennie w okresie do pięciu dni, zwykle w marcu i październiku). Usługodawca dokłada starań, żeby w stosownych przypadkach powiadomić Klienta o planowanych przerwach w dostawie Usługi z pięciodniowym wyprzedzeniem. Stosowna informacja zostanie również umieszczona na naszej stronie internetowej.
Jeśli dojdzie do awarii, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę. Nawet jeśli Klient nie jest w stanie uzyskać dostępu do Usługi, jest on zobowiązany pokryć naliczone Opłaty.
Usługodawca ma prawo zmodyfikować lub zawiesić świadczenie Usług w przypadku, gdy techniczne zmiany w Sieci bądź zmiany w naszej polityce handlowej, operacyjnej lub biznesowej są konieczne do utrzymania lub polepszenia poziomu Usług świadczonych Klientowi, w tym, lecz niewyłącznie:
zmienić kod lub charakterystykę techniczną Usług z powodów operacyjnych, w tym jakości Usługi;
przerwać lub zawiesić świadczenie Usług z powodu nagłych wydarzeń, w celu przeprowadzenia napraw, prac konserwacyjnych, wprowadzenia ulepszeń lub z innych powodów operacyjnych;
udzielić Klientowi instrukcji, które Usługodawca uważa za niezbędne dla zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa bądź jakości Usług dostarczanych Klientowi lub innym konsumentom;
w przypadku, gdy dojdzie do zmiany lub poprawki któregokolwiek z przepisów lub regulacji prawnych dotyczących naszych praktyk i polityki handlowej, operacyjnej lub biznesowej; bądź gdy z nakazu lub polecenia Ofcom (Niezależny Organ Regulacyjny ds. Konkurencji w sektorze Komunikacji w Wielkiej Brytanii) lub innego właściwego organu Usługodawca zostanie zobowiązany wprowadzić techniczne modyfikacje lub zmiany w praktyce i polityce handlowej, operacyjnej lub biznesowej;
gdy w opinii Usługodawcy jest to niezbędne lub pożądane.
W stosownych przypadkach Usługodawca skontaktuje się z Klientem przed wprowadzeniem zmian. Usługodawca opublikuje również szczegółowe informacje (w tym ważne daty) na stronie internetowej, tak szybko, jak to będzie możliwe i uzasadnione, przed wprowadzeniem zmian.
Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Klient nie jest w stanie korzystać z Usług, ponieważ jego urządzenie/sprzęt jest niekompatybilny ze świadczonymi Usługami lub nie spełnia minimalnych wymagań wskazanych przez Usługodawcę. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że jego sprzęt jest sprawny i spełniający minimalne wymagania. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wcześniej istniejące usterki w fizycznych podzespołach komputera lub oprogramowaniu Klienta ani za niekompatybilność z jego sprzętem. Usługodawca może co pewien czas zmieniać minimalne wymagania w celu dostępu do Usług. W takim wypadku stosowne powiadomienie zostanie opublikowane na naszej stronie internetowej.
Poniższe wymogi minimalne są zalecane, aby osiągnąć najwyższą wydajność Sprzętu i Usług:
Windows 2000 lub nowszy (w tym Windows XP, VISTA oraz Windows 7) lub Mac OS 10.X lub nowszy.
Łącze sieciowe (wbudowany 10/100 Ethernet).
Jeśli Klient zmieni adres, pod którym mają być świadczone Usługi, Usługodawca dołoży wszelkich starań, lecz nie będzie zobowiązany, żeby świadczyć Usługi pod nowym adresem. Klient nadal będzie zobowiązany pokryć Opłaty związane z Minimalnym okresem abonamentowym. Klient musi powiadomić Usługodawcę z przynajmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o swoim życzeniu przeniesienia Usług pod nowy adres. W przypadku, gdy Usługodawca zgodzi się na świadczenie Usług pod nowym adresem, Klient będzie zobowiązany pokryć stosowne opłaty związane z demontażem i ponowną instalacją Sprzętu; Klient otrzyma wycenę powyższych kosztów, gdy Usługodawca otrzyma pisemny wniosek o przeniesienie Usług.
Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby utrzymać wcześniejszy poziom dostępności Usług. Niemniej, mogą wystąpić okoliczności znajdujące się poza kontrolą Usługodawcy, np. tymczasowe niesprzyjające warunki pogodowe bądź niedopełnienie obowiązków przez strony trzecie, np. Operatora satelity. W takich okolicznościach ani Usługodawca, ani związane z naszą firmą osoby i przedstawiciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za dostęp do stron internetowych i serwerów podmiotów trzecich.
Jeśli w trakcie trwania umowy, zainstenije możwliwość podłączenia do światłowodu, a więc tańszego i szybszego łącza internetowego, w miejscu gdzie zainstalowany jest Internet satelitarny, umowa będzie mogła być bezpłatnie rozwiązna, zachwoując 30-dniowy okres wypowiedzenia umowy. Jedynym warunkiem jest zwrot, na koszt abonenta, całkowitego sprzętu Tooway. Uprzejmie prosimy o kontakt z naszym biurem wcześniej, aby wszystko zostało dokładnie wytłumaczone.
4. KORZYSTANIE Z USŁUG
Klient akceptuje fakt, że Usługodawca może co pewien czas zmieniać lub wycofać pewne elementy Usług; Usługodawca postara się, aby poinformować Klienta o koniecznych zmianach w Usługach.
Usługodawca dołoży starań, na tyle, ile będzie to możliwe, żeby Usługi były wolne od wirusów, infekcji i błędów, lecz nie może zagwarantować, że będą one wolne od infekcji i innych zagrożeń mogących uszkodzić sprzęt lub dane Klienta. Usługodawca nie przechowuje żadnych kopii zapasowych e-maili ani innych danych należących do Klienta. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w sprzęcie Klienta, jeżeli Klient pobierze oprogramowanie lub inne usługi za pośrednictwem naszych Usług.
Jako użytkownik Usług, Klient rozumie, że Usługodawca nie kontroluje, wspiera lub cenzuruje treści dostępnych za pośrednictwem Satelitarnej usługi szerokopasmowej i internetu. Klient akceptuje fakt, że treści udostępniane przez podmioty trzecie mogą być niezgodne z prawem, wprowadzające w błąd, obraźliwe lub fałszywe. Klient korzysta z nich na swoje własne ryzyko i z zastrzeżeniem przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.
Usługodawca nie gwarantuje, że informacje i usługi, które Klient może uzyskać za pośrednictwem Satelitarnej usługi szerokopasmowej będą odpowiednie dla jego celów i wymagań. Klient akceptuje fakt, że informacje i usługi, które może uzyskać za pośrednictwem Satelitarnej usługi szerokopasmowej mogą nie być kompletne, dokładne, aktualne i wolne od błędów.
Usługodawca nie zezwala, żeby Klient lub inne osoby powodowały utrapienie lub niedogodności Usługodawcy lub innym użytkownikom w jakikolwiek sposób. Do takich działań zalicza się hakowanie, przechwytywanie danych i tym podobne działania, wysyłanie niechcianych wiadomości bez uzasadnionego powodu, poprzez spamowanie lub używanie anonimowych remailerów i różnych serwerów bądź przy użyciu innych środków. Wysyłanie takich wiadomości przez Klienta, jego pracowników lub innych użytkowników Sprzętu Klienta za pośrednictwem Satelitarnej usługi szerokopasmowej może nieść za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną w Wielkiej Brytanii lub innej jurysdykcji. Ponadto Usługodawca może zawiesić i odłączyć niektóre lub wszystkie Usługi Klienta i w konsekwencji takich działań z naszej strony Klient może zostać obciążony Opłatami.
Utrzymując relacje handlowe z podmiotami trzecimi lub wymieniając się treściami z podmiotami trzecimi za pośrednictwem Satelitarnej usługi szerokopasmowej, Klient akceptuje fakt, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za takie transakcje.
Gdy Usługodawca zaprzestanie dostarczania Klientowi internetu satelitarnego, Klient zgadza się zaprzestać korzystania z Usług i natychmiast zwrócić Usługodawcy wszystkie dostarczone przez nas produkty pozostające w jego posiadaniu i, na żądanie Usługodawcy, usunie bądź zniszczy wszelkie Oprogramowanie udostępnione w celu uzyskania dostępu do Satelitarnej usługi szerokopasmowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Klauzuli 5.
Operator sieci satelitarnej (Tooway, SES Broadband lub Avanti) może co pewien czas ograniczać zastosowania mające negatywny wpływ na ich sieć satelitarną. Takie zastosowania obejmują, lecz niewyłącznie, programy służące do celów nieprofesjonalnych, w szczególności programy peer-to-peer i inne protokoły mające ujemny wpływ na ogólną jakość Usługi lub Usług.
Z uwagi na swoiste dla komunikacji satelitarnej opóźnienie, niektóre zastosowania i programy nie są zalecane w przypadku Satelitarnych usług szerokopasmowych. Chociaż Usługodawca dokłada starań, żeby uświadomić Klienta o tym fakcie, Klient rozumie, że do jego odpowiedzialności należy wcześniejsze sprawdzenie z nami, czy dana Satelitarna usługa szerokopasmowa będzie odpowiadała jego wymaganiom. W przypadku, gdy Klient zakupi Sprzęt i Usługi w celu używania niepoleconego przez nas programu lub usługi, ewentualna niemożność wsparcia takiego programu przez nasze Usługi nie stanowi podstawy do anulowania Umowy i nie uprawnia Klienta do zwrotu pieniędzy, a Minimalny okres abonamentowy będzie nadal obowiązywał Klienta w takim przypadku. Usługodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta za pomoc techniczną w przypadku, gdy w opinii Usługodawcy Satelitarna usługa szerokopasmowa działa prawidłowo, a błędy i problemy zgłoszone przez Klienta są związane z jego komputerem lub używanym przez niego sprzętem sieciowym lub kablami.
Usługodawca dostarcza dostęp do Satelitarnych usług szerokopasmowych Klientowi, a także jego wyznaczonym pracownikom lub innym upoważnionym użytkownikom, oraz zaopatruje Klienta w Sprzęt na niniejszych warunkach:
Nie są wykorzystywane do nielegalnych, niemoralnych lub niestosownych celów;
Nie są wykorzystywane do obrażania innych lub powodowania niedogodności;
Uzyskanie dostępu do Usług może odbywać się wyłącznie przy użyciu Sprzętu i innych elementów dostarczonych przez Usługodawcę;
Sprzęt nie może zostać zgubiony, ukradziony lub uszkodzony (z jakiegokolwiek przyczyny);
Klient bezzwłocznie udzieli Usługodawcy wszelkich informacji, których ten może zażądać z uzasadnionego powodu w związku ze świadczeniem Usług;
Klient będzie postępował zgodnie z instrukcjami Usługodawcy w zakresie Instalacji, Usług, Sprzętu i Opłat;
W momencie próby korzystania z Usług, Klient musi znajdować się w zasięgu Sprzętu stanowiącego część sieci bezprzewodowej;
Klient lub jego pracownicy/ upoważnieni użytkownicy nie mogą odsprzedawać, wymieniać, wynajmować, wydzierżawiać lub zezwalać na dostęp do Usług lub Sprzętu innym osobom, ani przyznawać lub próbować przyznawać innych praw, upoważnień, udziału bądź nakładać opłat odnośnie Usług lub Sprzętu bez naszego pisemnego pozwolenia.
Ani Klient ani jego pracownicy/ upoważnieni użytkownicy nie mogą zezwolić żadnej stronie trzeciej na manipulowanie lub próbę manipulowania Sprzętem, oprogramowaniem dostępowym do Usług lub inną własnością należącą do Usługodawcy bądź przez Usługodawcę używaną, bez pisemnego pozwolenia Usługodawcy.
Ani Klient ani jego pracownicy/ upoważnieni użytkownicy nie mogą zezwolić żadnej stronie trzeciej na przeprowadzanie lub próbę konserwacji lub napraw Sprzętu bądź oprogramowania dostępowego do Usług, bez pisemnego pozwolenia Usługodawcy. Powyższe działania skutkują unieważnieniem gwarancji dotkniętego Sprzętu lub oprogramowania;
Ani Klient ani jego pracownicy/ upoważnieni użytkownicy nie mogą wykorzystywać Satelitarnej usługi szerokopasmowej do wysyłania lub otrzymywania dowolną metodą materiałów naruszających prawa autorskie bądź prawa własności intelektualnej, ani innych materiałów o nielegalnym, obscenicznym, niestosownym, oszukańczym, oczerniającym lub prześladującym charakterze, ani materiałów, do przekazywania których Klient nie jest uprawniony w ramach prawa, umowy lub innego obowiązku;
Ani Klient ani jego pracownicy/ upoważnieni użytkownicy nie mogą wykorzystywać Satelitarnej usługi szerokopasmowej do świadomego lub nierozważnego przesyłania materiałów zawierających wirusy, kody programowe, pliki bądź programy stworzone do zakłócania, uszkadzania, niszczenia lub ograniczania działania programów komputerowych, fizycznego sprzętu informatycznego lub telekomunikacyjnego.
Ani Klient ani jego pracownicy/ upoważnieni użytkownicy nie mogą zakłócać innym osobom korzystania z Satelitarnej usługi szerokopasmowej lub innej usługi;
Ani Klient ani jego pracownicy/ upoważnieni użytkownicy nie mogą w żaden sposób zakłócać, uszkadzać lub upośledzać działania stron internetowych lub Satelitarnej usługi szerokopasmowej;
Ani Klient ani jego pracownicy/ upoważnieni użytkownicy nie mogą się włamywać lub usiłować włamania do systemów informatycznych Usługodawcy lub usiłować ominąć ich zabezpieczenia.
Fakt poinformowania Usługodawcy przez Klienta o wyznaczonych pracownikach lub upoważnionych użytkownikach nie zdejmuje z niego obowiązku kontrolowania i bezpiecznego stosowania haseł dostępowych.
Klient rozumie i akceptuje fakt, że naruszenie przez niego (lub jego pracowników lub upoważnionych użytkowników) któregokolwiek z postanowień ujętych w Klauzuli 4, stanowi poważne naruszenie niniejszej Umowy i Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę zgodnie z Klauzulą 10. Tym samym Klient zgadza się wypłacić rekompensatę za szkody w przypadku naruszenia postanowień Klauzuli 4 przez Klienta, jego pracowników lub innych użytkowników Sprzętu.
5. SPRZĘT
Klient otrzymuje od Usługodawcy Sprzęt pozwalający na dostęp do i korzystanie z Usług. Zabrania się używania Sprzętu do jakiegokolwiek innego celu. Klient jest zobowiązany przestrzegać instrukcji producenta oraz instrukcji udzielanych co pewien czas przez Usługodawcę odnośnie korzystania ze Sprzętu.
Usługodawca może zażądać od Klienta potwierdzenia lokalizacji Sprzętu. W takim przypadku Klient powinien tak szybko, jak to możliwe wskazać Usługodawcy lokalizację Sprzętu, lecz nie później niż w ciągu tygodnia kalendarzowego.
Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę o utracie lub uszkodzeniu którejkolwiek części Sprzętu.
Gdy Klient korzysta z własnego Terminalu Klienta w połączeniu z naszym Sprzętem, Usługodawca nie gwarantuje, że Sprzęt będzie kompatybilny lub że będzie działał w połączeniu z Terminalem Klienta. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty bądź szkody wyrządzone w Terminalu Klienta lub w danych, które są w nim przechowywane, w wyniku używania go w połączeniu z naszym Sprzętem.
Usługodawca jako dostawca sprzętu i w ramach obowiązków nałożonych przez Dyrektywę 2002/96/EC dotyczącą odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz późniejsze poprawki (Dyrektywa WEEE), informuje Klientów, że nie wolno wyrzucać odpadów elektrycznych i elektronicznych do odpadów komunalnych i że odpady elektryczne i elektroniczne muszą być zbierane osobno. Tym samym Klient zgadza się przestrzegać tego lub swoich przyszłych obowiązków w tym zakresie w momencie, gdy Sprzęt stanie się dla niego i dla nas zbędny.
Klient otrzymuje od Usługodawcy Sprzęt w ramach Usług. Jeżeli Sprzęt zostanie dostarczony Klientowi w ramach dzierżawy lub leasingu, lub gdy Klient kupi Sprzęt od Usługodawcy, lecz płatność za Sprzęt nie zostanie w pełni zaksięgowana, wówczas Sprzęt pozostaje własnością Usługodawcy. Przez okres, w którym Usługodawca zachowuje prawa własności do Sprzętu, Klient ponosi za niego odpowiedzialność i będzie zobowiązany zapłacić rekompensatę za utratę lub kradzież Sprzętu oraz za wszelkie szkody niezależnie od okoliczności w jakich zostaną wyrządzone.
W przypadku, gdy Klient zakupi Sprzęt od Usługodawcy i zapłaci za niego z góry w ramach Opłat początkowych, obowiązują poniższe warunki:
Całość ryzyka związanego ze Sprzętem przechodzi na Klienta w momencie dostawy. Od tego momentu Klient ponosi odpowiedzialność za ubezpieczenie Sprzętu od utraty, kradzieży, pożaru, powodzi i wszelkiego innego ryzyka utraty lub uszkodzenia.
W okresie gwarancyjnym, którego szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej lub udzielane na życzenie przez nasz serwis techniczny, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za naprawę lub wymianę Sprzętu, za wyjątkiem gdy Klient przyjmie pełną odpowiedzialność za koszt naprawy lub wymiany Sprzętu w przypadku, gdy uszkodzenie lub problem został spowodowany przez niedbałość Klienta, niewłaściwe używanie, nadużywanie lub złamanie jakiejkolwiek części Umowy poza naszą kontrolą;
Naprawy i wymiany gwarancyjne mogą się wiązać z koniecznością wysłania Sprzętu do serwisu naprawczego. Oznacza to, że Klient otrzyma od Usługodawcy (lub upoważnionej strony trzeciej) Sprzęt zastępczy pod warunkiem, że hipotetycznie niesprawny Sprzęt zostanie najpierw zwrócony i odebrany przez Usługodawcę. Klient jest zobowiązany pokryć koszty wysyłki zwracanego sprzętu (jeśli ma to zastosowanie). Zwrócony Usługodawcy hipotetycznie niesprawny Sprzęt jest poddawany testom i jeżeli okaże się sprawny, zostanie zwrócony do Klienta. Jeżeli Klient nie jest w stanie okazać hipotetycznie niesprawnego Sprzętu na żądanie Usługodawcy, wówczas akceptuje on, że Usługodawca nie ma obowiązku dostarczyć mu Sprzętu zastępczego i że podjęcie takiej akcji leży w wyłącznej gestii Usługodawcy oraz że Klient może w taki wypadku zostać obciążony dodatkowymi Opłatami, w tym kosztem wysyłki i opłatami administracyjnymi.
W przypadku dzierżawy lub leasingu Sprzętu, łącznie z dostarczonymi przez Usługodawcę darmowymi urządzeniami wchodzącym w skład Sprzętu jako dodatkowa opcja wynajmu wraz z miesięcznym abonamentem w niektórych pakietach, obowiązują poniższe warunki:
Usługodawca może rozbudować lub wymienić Sprzęt zgodnie z potrzebami w celu świadczenia Usług lub z innych, ważnych powodów. Klient zgadza się nie robić ani nie zezwalać na nic, co mogłoby spowodować uszkodzenie lub zakłócenia Sprzętu lub uniemożliwić łatwy dostęp i demontaż;
Klient zaświadcza, że żadna inna Strona oprócz Usługodawcy (lub jego przedstawiciela lub pełnomocnika) nie ma prawa własności, posiadania lub użytkowania któregokolwiek elementu Sprzętu ani nie ma obowiązku, prawa ani władzy nad żadnym elementem.
Od momentu, w którym Usługodawca dostarczy Sprzęt do momentu, w którym Klient zwróci Sprzęt, Klient jest zobowiązany trzymać nad nim właściwą pieczę. Klientowi zabrania się w jakikolwiek sposób rozbudowywać, zakłócać lub modyfikować Sprzęt oraz zezwalać innym osobom (za wyjątkiem naszych przedstawicieli) na wcześniej wymienione czynności. Rozdzielanie lub klonowanie/duplikowanie sygnału i/lub przewodu jest ściśle zabronione. Takie czynności mogą skutkować zawieszeniem Usług, rozwiązaniem Umowy i/lub zatrzymaniem całości lub części depozytu przez Usługodawcę, nie wykluczając innych praw, które przysługują Usługodawcy i na które może się powołać.
W przypadku zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia Sprzętu z jakiegokolwiek powodu w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz przed dokonaniem zwrotu wynajętego Sprzętu do Usługodawcy, Klient zobowiązuje się natychmiast powiadomić Usługodawcę o zaistniałych okolicznościach. W przypadku takiego zagubienia lub uszkodzenia Klient zobowiązuje się zapłacić pełną wartość odtworzeniową takiego Sprzętu, która jest podana na stronie internetowej Usługodawcy.
Klient nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek zagubienie lub uszkodzenie Sprzętu w zakresie, w jakim zostało to spowodowane przez Usługodawcę lub na skutek wad produkcyjnych lub konstrukcyjnych bądź w wyniku normalnego zużycia. Klient zobowiązuje się ponieść odpowiedzialność za zagubienie lub uszkodzenie Sprzętu z jakiejkolwiek innej przyczyny, niezależnie od okoliczności ich powstania. Umyślne zniszczenie lub nadużycie Sprzętu przez Klienta będzie skutkować nałożeniem dodatkowych Opłat w uzasadnionej wysokości.
Klient odpowiada za zapewnienie, że Sprzęt znajduje się przez cały czas w bezpiecznym miejscu i jest właściwie użytkowany. W związku z powyższym Klient wyraża zgodę na następujące wymogi:
Podczas nieużywania Sprzęt nie jest odłączony od źródła zasilania i pozostaje w trybie gotowości/spoczynku;
Klient w żaden sposób nie zbędzie ani nie odstąpi Sprzętu, podejmując przykładowo próbę sprzedaży lub wynajmu go komukolwiek, bądź wykorzystując go jako zabezpieczenie pożyczki, hipoteki lub opłat, ani nie pozwoli na zajęcie żadnej części Sprzętu w jakimkolwiek postępowaniu sądowym. Klient nie przeniesie Sprzętu do innego miejsca bez uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie.
Klient nie będzie usuwać, modyfikować ani zamazywać jakichkolwiek oznakowań znajdujących się na Sprzęcie.
Klient będzie przez cały czas używać stosownych środków, aby zapobiec utracie lub kradzieży Sprzętu. Klient zobowiązuje się powiadomić Usługodawcę w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zmiany lokalizacji terminala z jakiegokolwiek powodu.
O ile nie uzgodniono inaczej z Usługodawcą, w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy lub z końcem jakiegokolwiek ustalonego okresu obowiązywania Umowy Dzierżawy Tooway bądź w przypadku rezygnacji z jakiejkolwiek części Usług, do których świadczenia niezbędna jest część Sprzętu, w ciągu 14 dni od daty rozwiązania Umowy lub rezygnacji z Usług, Klient na własny koszt zwróci Usługodawcy na adres handlowy co najmniej wewnętrzny modem satelitarny i TRIA (połączone urządzenie nadawczo-odbiorcze znajdujące się na końcu uchwytu anteny satelitarnej). W przeciwnym wypadku Usługodawca zastrzega sobie prawo do dalszego pobierania opłat za Usługi do momentu zwrotu Sprzętu lub pobrania bezzwrotnej opłaty za sprzęt w wysokości 500 zł za modem satelitarny i 500 zł za TRIA.
Klient wyraża również zgodę, że Usługodawca jest w pełni uprawniony do zabezpieczenia płatności poprzez jakikolwiek mechanizm płatności podany wcześniej przez Klienta, nawet jeśli Klient następnie anulował bądź zrezygnował z takiej metody płatności.
Sprzęt zwrócony do Usługodawcy musi być w pełni sprawny i w dobrym stanie. W przeciwnym wypadku Klient będzie odpowiedzialny wobec Usługodawcy za zapłatę niższej z kwot odszkodowania określonego powyżej lub, jeżeli wedle uznania Usługodawcy naprawa jest ekonomicznie wykonalna, kosztu naprawy i uzasadnionych wydatków poniesionych przez Usługodawcę w związku z przeprowadzeniem takiej naprawy.
Usługodawca może, wedle własnego wyboru, wyznaczyć przedstawiciela lub osobę trzecią w miejscu Usługodawcy, której należy zwrócić Sprzęt lub zapłacić odszkodowanie. W przypadku dzierżawy Sprzętu, Usługodawca wymaga zwrócenia przynajmniej urządzenia wewnętrznego (modemu) oraz może wymagać zwrotu którejkolwiek z pozostałych części Sprzętu. Usługodawca bezzwłocznie poinformuje Klienta odnośnie części Sprzętu, których zwrotu będzie w szczególności wymagać.
Usługodawca dostarczy Klientowi Sprzęt pod warunkiem wypełnienia przez Klienta zobowiązań nałożonych na niego w ramach niniejszej Umowy. Jeśli Klient nie zastosuje się do postanowień niniejszej Umowy, w szczególności, lecz nie wyłącznie, zobowiązań wynikających z Klauzul 4 i 5, lub jeśli Usługodawca będzie mieć uzasadnione powody, by podejrzewać, że Klient się do nich nie zastosował, Usługodawca będzie miał prawo żądać zwrotu Sprzętu i/lub usunąć Sprzęt z posesji Klienta, w przypadku jego dzierżawy od Usługodawcy. W takich przypadkach Klient zezwoli Usługodawcy na swobodny i bezpieczny dostęp do pomieszczeń Klienta i/lub uzyska zgodę właściciela nieruchomości, najemców lub pozwolenia administracyjne niezbędne do uzyskania przez Usługodawcę zwrotu Sprzętu.
6. INSTALACJA
Na stronie internetowej Usługodawcy lub w formularzach zamówień zostaną umieszczone informacje na temat dopuszczalnych metod instalacji, którymi dysponuje Klient, żeby zainstalować Sprzęt do odbioru Usług. Zawsze polecamy wybranie Profesjonalnej Instalacji Sprzętu przez naszego Instalatora, jednakże Klient może również wybrać własnego, wykwalifikowanego instalatora lub samodzielnie wykonać instalację.
Opublikowany cennik Opłat instalacyjnych opiera się na kosztach instalacji w Wielkiej Brytanii i ich dokładna wysokość zależy od wyników oceny przeprowadzonej na miejscu. W przypadku niestandardowej instalacji lub zaistnienia dodatkowych kosztów związanych z odległością i czasem dojazdu, Usługodawca wystawi Klientowi indywidualną wycenę kosztu instalacji w konkretnym miejscu. Jeśli Klient nie akceptuje wyceny i obie Strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia, którakolwiek ze Stron może anulować Zamówienie w ciągu siedmiu dni od daty przygotowania i doręczenia wyceny.
Jeśli Klient wybierze usługę Profesjonalnej Instalacji, Usługodawca dołoży starań, żeby wizyta Instalatora miała miejsce w obopólnie dogodnym terminie. Wydajne wyznaczanie tras dla Instalatorów jest dla Usługodawcy bardzo ważne, dlatego lokalizacja Klienta może mieć wpływ na dostępność dat i godzin instalacji.
Jeśli Usługodawca uzgodni z Klientem na piśmie, że może być konieczne przeprowadzenie oceny na miejscu, na nasze żądanie Klient będzie zobowiązany pokryć koszt tejże oceny. Koszt inspekcji będzie stanowić dodatkową opłatę obok innych Opłat należnych nam za Usługi.
Nasz Instalator jest odpowiedzialny za zachowanie należytej ostrożności podczas instalacji Sprzętu. Jeżeli Klient jest świadom potencjalnych problemów z instalacją, powinien on poinformować o tym naszego Instalatora podczas instalacji, o ile istnieje taka możliwość.
Nasz Instalator lub Instalatorzy podejmą się prac na zewnątrz i wewnątrz budynku, do którego będą wymagać odpowiedniego dostępu. Z tego powodu Klient zobowiązuje się na własny koszt i przed rozpoczęciem instalacji:
Uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia, w tym od właściciela lokalu, najemców oraz inne pozwolenia administracyjne na dostęp i instalację Sprzętu oraz na prace konserwacyjne Sprzętu w przyszłości; oraz
Zapewnić pełny, bezpłatny i bezpieczny dostęp do lokalu oraz odpowiednie otoczenie dla Sprzętu, w tym potrzebne kanały kablowe i zasilanie;
Instalator zamontuje Sprzęt i zademonstruje pracę systemu na swoim laptopie. Nie ma on obowiązku skonfigurować komputerów lub sieci Klienta w ramach instalacji.
Standardowa instalacja obejmuje założenie jednego połączenia do sieci w odległości do 3 metrów (przy użyciu kabla UTP kat. 5e) od lokalizacji wewnętrznego modemu VSAT. Zwykle istnieje możliwość założenia dodatkowych punktów dostępowych do sieci (Ethernet/KAT5) podczas wizyty instalacyjnej. Stawki są dostępne na życzenie oraz opublikowane na stronie internetowej. Na życzenie Klienta Usługodawca może przygotować pisemną wycenę w przypadku bardziej rozbudowanej sieci.
Na życzenie Klienta Instalator może skonfigurować istniejący bezprzewodowy router LAN lub Ethernet Klienta. Opłaty za takie usługi są dostępne na życzenie i można je znaleźć na naszej stronie internetowej. Usługodawca w żadnym wypadku nie przyjmuje odpowiedzialności za instalację, konfigurację lub konserwację istniejącego sprzętu Klienta.
Jeśli Klient wybierze własnego instalatora lub postanowi wykonać instalację samodzielnie, ponosi on pełną odpowiedzialność za ukończenie instalacji. Usługodawca nie jest zobowiązany do udzielenia dodatkowej pomocy Klientowi lub niezależnemu instalatorowi. Usługodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta standardową stawką godzinową w wysokości 200,00 zł (naliczaną co pełne lub niepełne 30 minut) za czas, przez który na żądanie Klienta była mu udzielana pomoc w procesie samodzielnej instalacji lub przez niezależnego Instalatora.
W przypadku, gdy Klient wybierze opcję samodzielnej instalacji lub przez własnego instalatora, Klient zobowiązuje się dołożyć starań, żeby instalacja została zakończona w ciągu 14 dni od daty otrzymania Sprzętu. Klient zgadza się, że w tym momencie Usługodawca ma prawo rozpocząć naliczanie Opłat za Usługi, o ile nie zostanie ustalona na piśmie inna data rozpoczęcia, przy czym wyrażenie zgody na taką zmianę daty leży w wyłącznej gestii Usługodawcy.
Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta za poniesione przez niego szkody lub straty w wyniku opóźnionej, anulowanej lub niepełnej instalacji jest ograniczona do wartości Opłaty instalacyjnej wcześniej zaakceptowanej przez Klienta. Klienta zgadza się, że opóźniona lub niepełna dostawa nie uprawnia go do przedwczesnego rozwiązania Umowy, pod warunkiem, że Usługodawca wskaże mu alternatywne daty zakończenia instalacji.
O ile Usługodawca powiadomi Klienta z wyprzedzeniem o uzgodnionym terminie instalacji, jeżeli Klient jest nieobecny w uzgodnionym miejscu instalacji w uzgodnionym dniu i godzinie, kiedy ma zostać dostarczony Sprzęt lub wykonana instalacja, Usługodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkową Opłatą instalacyjną za powtórną dostawę lub instalację Sprzętu lub za powtórną wizytę, gdy takowa jest konieczna z powodu niewystarczającej ilości czasu podczas pierwszej wizyty, wynikającej z nieobecności lub późnego przybycia Klienta na miejsce. Usługodawca powiadomi Klienta o takowych Opłatach na piśmie, a ich wysokość zostanie ustalona przez Usługodawcę wedle zasadności w danych okolicznościach w jego własnej opinii.
W określonych okolicznościach, nasz Instalator zaleci wykonanie uziemienia, jeśli zajdzie taka potrzeba. W takim wypadku, gdy zaistnieje konieczność spełnienia wymogu bezpieczeństwa elektrycznego, należy go dopełnić zgodnie ze stosownymi przepisami i regulacjami. Niedotrzymanie wymogu założenia uziemienia stanowi w niektórych lokalizacjach naruszenie lokalnego kodeksu budowlanego. Klient ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że stosowne prace zostaną przeprowadzone zgodnie ze obowiązującymi przepisami i regulacjami. Uziemienie powinno zostać wykonane przez certyfikowanych elektryków. Nasz Instalator dostarczy okablowanie do uziemienia, ale może nie posiadać uprawnień certyfikowanego elektryka, w związku z czym nie będzie w stanie wykonać uziemienia. Jeżeli Instalator nie może wykonać uziemienia, Klient jest zobowiązany zapewnić, że zostanie ono wykonane przez certyfikowanego elektryka.
7. PŁATNOŚĆ ZA SPRZĘT I USŁUGI
Wymaga się terminowego dokonywania płatności za Sprzęt, Usługi i wszelkie inne tego typu Opłaty wynikające z niniejszej Umowy. Brak uregulowania należnych Opłat w terminie ich zapadalności oznacza naruszenie warunków niniejszej Umowy przez Klienta oraz uprawnia Usługodawcę do rozwiązania niniejszej Umowy. Wyżej wymienione prawo jest uzupełnieniem wszelkich innych praw, które przysługują Usługodawcy wobec Klienta, oraz na które może się powołać.
Klient zobowiązany jest uiścić wszystkie należne Opłaty, łącznie z podatkiem VAT, i/lub wszelkimi innymi podatkami (według stawek obowiązujących w danym czasie) wiążącymi się ze Sprzętem lub Usługami, które są odpłatne w ramach niniejszej Umowy. O ile nie zostanie inaczej uzgodnione na piśmie, faktura wystawiana na Klienta obejmuje opłatę za jeden okres rozliczeniowy naliczaną z góry za Usługi łącznie z wszelkimi nieuregulowanymi Opłatami za Usługi aktywowane w trakcie poprzedniego okresu rozliczeniowego. Klient musi zapłacić pełną kwotę faktury w Terminie płatności bez jakichkolwiek odliczeń lub roszczeń wzajemnych. O ile Usługodawca nie poinformuje Klienta inaczej, Klient będzie odpowiedzialny za Opłaty począwszy od dnia, w którym Usługi zostaną mu po raz pierwszy udostępnione przez Usługodawcę. Klient akceptuje, że jest odpowiedzialny za wszelkie Opłaty naliczone na jego koncie abonenckim, niezależnie od tego, czy Opłaty te zostały poniesione przez Klienta czy jakąkolwiek inną osobę korzystającą ze Sprzętu lub Usług za zgodą lub bez zgody Klienta. O ile nie określono inaczej, wszystkie ceny oferowane przez Usługodawcę i podane na naszej Stronie internetowej obejmują podatek VAT oraz wszystkie Opłaty naliczone na fakturze Klienta obejmują podatek VAT. Usługodawca może okresowo zmieniać wysokość Opłat, a także datę wystawienia faktury lub częstotliwość rozliczeń/okres rozliczeniowy.
Opłaty początkowe za Usługi są takie, jak podane w naszym formularzu zamówienia lub na naszych stronach internetowych bądź wskazane przez jakiekolwiek upoważnione strony trzecie.
Wszelkie Opłaty dodatkowe za korzystanie z Usług należy uregulować w Terminie płatności.
Zastrzegając sobie prawo do sprawdzenia zdolności kredytowej Klienta w dowolnym momencie, w którym Usługodawca uzna to za uzasadnione, uiszczenie Opłat początkowych jest zwykle wymagane przed dokonaniem Instalacji. Cały sprzęt pozostaje własnością Usługodawcy do momentu zapłaty pełnej ceny. W przypadku, gdy Opłaty początkowe za Sprzęt i instalację nie zostały uregulowane na żądanie, Usługodawca zastrzega sobie prawo do pobrania prowizji wskazanej na naszej stronie internetowej i/lub opóźnienia bądź przesunięcia terminu instalacji i/lub zażądania zwrotu jakiegokolwiek Sprzętu, który został dostarczony Klientowi w dobrej wierze, aby umożliwić świadczenie Usług, i/lub prawo do usunięcia całości dostarczonego sprzętu, za uprzednim powiadomieniem lub bez uprzedniego powiadomienia.
Wszystkie Miesięczne opłaty abonamentowe opierają się na płatności dokonywanej przez Klienta za pomocą przelewu bankowego, karty kredytowej lub debetowej. Klient ma obowiązek przedstawić Usługodawcy aktualne dane karty kredytowej lub debetowej we właściwym terminie celem umożliwienia Usługodawcy pobieranie wszelkich bieżących Opłat. W przypadku, gdy Usługodawca z jakiegokolwiek powodu nie może otrzymać płatności za Opłaty dokonywanej kartą płatniczą, Klient wyraża zgodę na pobranie przez Usługodawcę zapłaty przy pomocy dowolnej metody, łącznie z wykorzystaniem metody bezpośrednich płatności lub korzystając z dostarczonych wcześniej przez Klienta danych.
Zwiększenie i Zmniejszenie zakresu Usług – o ile Klient nie wybrał określonego pakietu lub oferty promocyjnej, która wymaga zachowania minimalnego poziomu pakietu, Klient ma prawo zmienić zakres Usługi przyporządkowanej do jego konta, zwracając się z pisemną prośbą o taką zmianę z zastrzeżeniem następujących warunków:
Dla każdego Konta zezwala się tylko na jedną zmianę zakresu Usług w miesiącu.
W przypadku wielokrotnych wniosków o zmianę zgłaszanych w tym samym miesiącu, wyłącznie ostatni zostanie zarejestrowany w systemie. Ostatnia zarejestrowana zmiana w miesiącu, w którym zgłoszono wniosek, zacznie obowiązywać od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.
W przypadku zmiany z wyższego zakresu Usług na niższy pobierana będzie Opłata za zmniejszenie zakresu Usług.
Jeśli Klient prosi o zmniejszenie zakresu swojej Usługi z pakietu, który wymaga minimalnego poziomu Miesięcznej Usługi, aby zmiana była możliwa, Usługodawca może, według własnego uznania, pobrać od Klienta jednorazową Opłatę za Zmniejszenie zakresu jego Usług. Usługodawca przeważnie żąda uregulowania powyższej Opłaty przed Zmniejszeniem zakresu Usług Klienta. Usługodawca może również wymagać od Klienta zawarcia umowy na nowy Minimalny okres abonamentowy, który zwykle wynosi 12 miesięcy.
W przypadku udostępnienia nowych Usług lub zmian w dotychczasowych Usługach, Usługodawca wskaże Klientowi wysokość Opłat (lub zmiany w Opłatach) za powyższe Usługi przed przyjęciem każdego zamówienia od Klienta, którego przedmiotem jest jakakolwiek zmiana zakresu Usług.
Usługodawca wyśle Klientowi fakturę, harmonogram fakturowania lub rachunek, drogą elektroniczną, faksem lub pocztą, za świadczone Usługi oraz wszelkie inne obowiązujące Opłaty łącznie z Opłatami za wszelkie Usługi, z których Klient korzystał w dowolnym, wcześniejszym czasie, jeśli nie zostały one uprzednio pobrane (przykładowo za Zwiększenie zakresu Usług w trakcie poprzedniego okresu rozliczeniowego, za który wystawiono już fakturę).
Usługodawca wymaga regulowania bieżących Miesięcznych (lub okresowych) Opłat za Usługę wyłącznie za pomocą przelewu bankowego lub karty płatniczej. karty kredytowej lub debetowej. Płatność za pośrednictwem jakiejkolwiek innej metody w dowolnym momencie może się wiązać z opłatą manipulacyjną w wysokości do 125 zł za każdą transakcję, w zależności od tego, która z kwot jest wyższa. Wspomniane opłaty manipulacyjne stanowią dodatkowe koszty ponoszone przez Usługodawcę przy przetwarzaniu płatności lub odzwierciedlają dodatkowe koszty administracyjne ponoszone przez Usługodawcę podczas korzystania z innych metod płatności. Usługodawca może doliczyć takie Opłaty do konta Klienta lub poprosić o rozliczenie takich Opłat przez Klienta na żądanie, w zależności od naszej oceny sytuacji na koncie Klienta oraz po sprawdzeniu, czy widnieją lub widniały na nim zaległości.
Jeśli Usługodawca podejmie próbę pobrania zapłaty w Terminie płatności, lecz nie otrzyma jej w ciągu maksymalnie 5 kolejnych dni roboczych, na koncie Klienta zostaną odnotowane zaległe płatności, natomiast Usługi mogą zostać tymczasowo lub na stałe (ze względu na długotrwały brak zapłaty) wyłączone. W przypadku zgody Usługodawcy na ponowne włączenie Usług, Klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty reaktywacyjnej, zanim nastąpi przywrócenie Usług. Przywrócenie świadczenia Usług może trwać do trzech dni roboczych od dnia pełnego uregulowania wszelkich zaległych Opłat.
Ponadto jeśli Klient zalega z płatnościami jakichkolwiek kwot należnych przez okres przekraczający 5 dni roboczych od Terminu płatności, Usługodawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek począwszy od Terminu płatności do momentu całkowitej zapłaty (niezależnie od tego, czy data płatności przypada przed czy po wydaniu jakiegokolwiek orzeczenia lub wyroku w tej sprawie) na poziomie 3% rocznie powyżej podstawowej stopy procentowej ustalanej okresowo przez bank Barclays Bank plc.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie wysokości Opłat za Usługi, Sprzęt i Instalację. Usługodawca dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby powiadomić Klienta na piśmie, zanim nastąpi jakakolwiek taka zmiana w opłatach. W przypadku wzrostu wysokości opłat, Usługodawca powiadomi o tym fakcie Klienta z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli Usługodawca podwyższy Opłaty Klienta o więcej niż 10% w ciągu 12-miesięcznego okresu w porównaniu z analogicznym okresem, Klient może anulować niniejszą Umowę, powiadamiając o tym Usługodawcę na piśmie z 30-dniowym wyprzedzeniem. Niemniej jednak, Klient w dalszym ciągu ponosi odpowiedzialność za bieżące należności na koncie, w tym, lecz nie wyłącznie, za Miesięczne (lub okresowe) Opłaty za Usługę i/lub Opłaty z tytułu dzierżawy Sprzętu lub wszelkie inne Opłaty należne w ramach niniejszej Umowy do czasu jej rozwiązania.
Jeśli po wygaśnięciu Minimalnego okresu abonamentowego Klient rozwiąże niniejszą Umowę lub zrezygnuje z jakichkolwiek Usług w okresie pomiędzy terminami, w których Usługodawca wystawia Klientowi faktury, Klient musi uregulować wszystkie Opłaty, które zostały naliczone od ostatniej faktury oraz część opłat za Usługi liczoną do dnia wystawienia kolejnej faktury. Rozwiązanie niniejszej Umowy podlega postanowieniom zawartym w Klauzuli 10 poniżej.
Klient wyraża zgodę, że w okresie zalegania z Opłatami i/lub zawieszenia jego konta abonenckiego, nie zezwala się na żadne zmiany w zakresie Usług, z których korzysta Klient i że Usługodawca nie będzie mógł uruchomić żadnych dodatkowych Usług zamówionych przez Klienta do czasu uregulowania wszystkich zaległych Opłat.
Nie naruszając szczegółowych postanowień niniejszej Umowy, Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności wynikających z niniejszej Umowy ze względu na wady i/lub usterki w świadczonych Usługach.
Wszystkie nasze ceny podawane są w walucie, w której są oferowane i obejmują podatek VAT lub inne podatki zgodnie z obowiązującą stawką, chyba że określono inaczej.
Jeśli Klient zalega z uregulowaniem co najmniej dwóch Opłat w dowolnym 12-miesięcznym okresie, Usługodawca ma prawo zażądać wnoszenia Opłat z góry za kwartał bez możliwości skorzystania z jakichkolwiek obowiązujących zniżek.
8. POLITYKA JAKOŚCI SIECI (PJS)
Polityka Jakości Sieci (czasem nazywana również Polityką Równego Dostępu do Usług lub podobnie) została wprowadzona w celu zagwarantowania wysokiej jakości połączenia internetowego przez satelitę, zapewniając przy tym spójne doświadczenie klienta w zadowalającej cenie. PJS określa sposób zarządzania Usługą internetu satelitarnego w celu zapobiegania korzystaniu z sieci w niesłuszny lub niedopuszczalny sposób. Klient podlega PJS przez cały okres obowiązywania Umowy.
Stosowne systemy nieustannie monitorują ilość wysyłanych i pobieranych danych z terminala internetu satelitarnego Klienta. Ilość danych jest mierzona w określonych przedziałach czasowych i porównywana z progami danych ustanowionymi w PJS i z wybranym przez Klienta miesięcznym transferem danych. Jeśli próg zostanie osiągnięty, prędkość Usługi internetu satelitarnego zostanie automatycznie ograniczona lub obniżona (ang. throttling) dla pobierania lub wysyłania danych lub w obu kierunkach. Takowe ograniczenia zostaną automatycznie zdjęte, gdy Klient dokupi dodatkowy pakiet danych w celu pokrycia transferu powyżej miesięcznego limitu lub gdy konto Klienta zostanie doładowane nowym miesięcznym pakietem danych.
Obowiązujące progi dla zastosowania ograniczenia prędkości Usługi internetu satelitarnego zależą od poziomu Usług zamówionych przez klienta. Klient jest odpowiedzialny za zapoznanie się z progami PJS dla swojego poziomu Usług. Usługodawca zapewnia, że PJS jest zawsze dostępny do wglądu na naszej stronie internetowej.
Zarządzaniem i kontrolą ograniczeń PJS zajmuje się wyłącznie Operator satelitarny, dlatego Usługodawca nie jest w stanie zmienić żadnego ograniczenia nałożonego na Usługi Klienta w związku z nadużywaniem zakupionego poziomu Usługi.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w PJS, gdy w naszej wyłącznej opinii takie zmiany będą korzystne dla naszych Klientów jako całości.
W określonych okolicznościach Usługodawca daje Klientowi możliwość wykupienia dodatkowego pakietu danych. Więcej informacji na temat dodatkowych pakietów danych (nazywanych również Opcją zwiększenia transferu) można znaleźć na naszej stronie internetowej.
Klient może ewentualnie przejść na wyższy poziom Usług, jeśli takowy jest dostępny. W takim wypadku ilość danych zużytych w poprzednim miesiącu abonamentowym zostanie (proporcjonalnie) włączona w obliczenie transferu danych w pierwszym miesiącu nowej Usługi (oznacza to, że limit danych na koncie Klienta nie resetuje się na początku pierwszego miesiąca w nowej taryfie). Przejście na wyższy poziom Usług nie pociąga za sobą żadnych określonych Opłat oprócz nowego Miesięcznego (lub okresowego) abonamentu.
9. ZAWIESZENIE LUB ODŁĄCZENIE USŁUGI
Usługodawca może w dowolnej chwili:
Tymczasowo zawiesić Usługi w celu przeprowadzenia napraw, prac konserwacyjnych lub usprawnień w którymkolwiek z systemów, niezależnie od jego lokalizacji, lub tymczasowo świadczyć Usługi zastępcze bądź dostarczyć Sprzęt zastępczy o podobnej funkcjonalności, jak wcześniej używany; lub
Udzielić Klientowi instrukcji (które Klient zgadza się przestrzegać), jak używać lub modyfikować Usługi w przypadku, gdy Usługodawca uważa, że takie instrukcje służą poprawie bezpieczeństwa lub utrzymaniu jakości usługi.
Przed przystąpieniem do którejkolwiek z powyższych opcji Usługodawca dołoży starań, aby powiadomić o tym Klienta z możliwie jak najdłuższym wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności, oraz będzie dążyć do jak najszybszego przywrócenia Usług po ich tymczasowym zawieszeniu.
Usługodawca może zawiesić Usługi bez ostrzeżenia:
W nagłych wypadkach;
Gdy zostanie do tego zobowiązany przez strony trzecie, których systemów używa w celu świadczenia Usług;
Gdy zostanie do tego zobowiązany przez policję, służby bezpieczeństwa lub inną stronę trzecią mającą moc prawną do wydania takiego nakazu;
Jeżeli Klient, jego pracownicy/ upoważnieni użytkownicy lub inna osoba, której Klient, jego pracownicy/ upoważnieni użytkownicy zezwolą na korzystanie z Usług, nie przestrzega warunków Umowy lub innych porozumień zawartych z Usługodawcą;
Jeżeli Klient, jego pracownicy/ upoważnieni użytkownicy lub inna osoba, której Klient, jego pracownicy/ upoważnieni użytkownicy zezwolą na korzystanie z Usług, wyrządzi szkody na dostarczonym przez Usługodawcę Sprzęcie, w tym urządzaniach i oprogramowaniu, które są niezbędne do obsługi Usług lub naraża je na takie ryzyko; lub
Gdy Klient grozi lub znęca się fizycznie lub werbalnie nad naszym personelem; lub
Jeśli Klient nie zapłaci należnych Opłat w Terminie.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta opłatą za ponowne podłączenie Usługi w przypadku, gdy Klient, jego pracownicy/ upoważnieni użytkownicy działający na własną rękę lub przez strony trzecie spowodowali lub przyczynili się do zawieszenia Usług.
10. ZAKOŃCZENIE UMOWY
Każda ze Stron może natychmiast rozwiązać Umowę w następujących przypadkach:
Druga Strona naruszy istotny warunek Umowy lub kilka mniej istotnych warunków i (jeżeli jest w stanie) nie naprawi tej sytuacji w ciągu 21 dni od zawiadomienia;
Jeśli wobec drugiej Strony prowadzone są postępowania upadłościowe lub tym podobne lub jeśli Strona rozwiązująca Umowę ma uzasadnione powody by sądzić, że druga Strona nie jest w stanie zapłacić swoich długów;
Po upływie Minimalnego okresu obowiązywania, zgodnie z warunkami Umowy.
Ponadto Usługodawca może rozwiązać Umowę w przypadku, gdy Operator satelitarny nie jest w stanie lub nie jest skłonny udostępnić Usługodawcy stosownych Usług, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
Po zakończeniu Umowy Klient jest zobowiązany uregulować wszelkie należne Opłaty naliczone do końca następnego miesiąca od daty otrzymania przez Usługodawcę pisemnego wypowiedzenia Umowy.
Po zakończeniu Umowy Klient jest zobowiązany zwrócić Usługodawcy wszelki Sprzęt, którego ten zażąda.
Po zakończeniu Umowy Klient zostanie odłączony i nie będzie w stanie korzystać z Usług.
11. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Klient ma prawo odstąpić od Umowy od momentu złożenia swojego Zamówienia do siedmiu dni po dacie otrzymania Sprzętu, zakończenia instalacji lub aktywowania Usługi, w zależności które z nich nastąpi wcześniej. Powiadomienie o odstąpieniu od umowy musi zostać wysłane na piśmie do głównego biura kontaktowego Usługodawcy.
Jeżeli Klient anuluje swoje zamówienie po tym, jak już otrzyma całość lub część Sprzętu, wówczas zostanie on obciążony stosownymi Opłatami w związku z kosztem odbioru i, jeśli jest to konieczne, demontażu Sprzętu. Jako że Usługodawca może oferować subwencje lub specjalne promocje na Sprzęt lub Opłaty instalacyjne, opłaty za odbiór i demontaż mogą być wyższe niż początkowe Opłaty za dostawę i instalację. Aktualny cennik Opłat za Odbiór Sprzętu i Instalację znajduje się na naszej stronie internetowej. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie Opłat naliczonych w w związku z odstąpieniem od Umowy. Takowe Opłaty zostaną odliczone od kwoty ewentualnego zwrotu nadpłaty.
W przypadku, gdy dojdzie do aktywacji Usługi lub Sprzętu zanim Usługodawca otrzyma akceptowalne Powiadomienie o odstąpieniu od umowy, Klient zostanie obciążony Opłatami za Usługi dostarczone do momentu odstąpienia od Umowy, w tym Opłatami aktywacyjnymi. Wszelkie należne Opłaty zostaną w takim przypadku odliczone od kwoty ewentualnego zwrotu nadpłaty.
Gdy Usługodawca otrzyma od Klienta cały Sprzęt, którego zwrotu zażądał, niezwłocznie przystąpi do przetestowania i inspekcji Sprzętu. Jeżeli Usługodawca ma uzasadnione powody by uznać zwrócony Sprzęt za uszkodzony lub w inny sposób niesprawny, przy czym uszkodzenie nie powstało z naszej winy lub z powodu awarii Sprzętu, Klient zostanie obciążony Opłatą w wysokości wartości odtworzeniowej uszkodzonego Sprzętu poprzez wymianę lub naprawę, którakolwiek okaże się tańsza, plus uzasadnione koszty administracyjne.
Usługodawca wystawi Klientowi fakturę zbiorczą z wyszczególnionymi Opłatami i sumą netto nadpłaty lub do zapłaty. Usługodawca bądź odbierze sumę do zapłaty bądź dokona zwrotu nadpłaty w ciągu 14 dni od ukończenia inspekcji Sprzętu.
12. INFORMACJE, HASŁA I OCHRONA DANYCH
Aby uzyskać dostęp do zamówionych Usług, Klient otrzyma od Usługodawcy identyfikator użytkownika (ID Użytkownika) i/lub unikatowe hasło. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe wykorzystanie wszystkich ID Użytkownika i haseł oraz zobowiązany jest zachować ich poufność i nie ujawniać ich żadnym osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia od Usługodawcy.
Klient zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Usługodawcę w przypadku:
podejrzenia, że nieupoważniona osoba uzyskała lub mogła uzyskać dostęp do jakiegokolwiek hasła związanego z Usługami i/lub
zapomnienia hasła. Usługodawca wyda Klientowi nowe hasło pod warunkiem pomyślnego przejścia kontroli bezpieczeństwa, które mogą być zasadnie przez nas wymagane.
Jeśli Usługodawca będzie mieć uzasadnione powody, aby podejrzewać, że doszło lub może dojść do naruszenia bezpieczeństwa lub niewłaściwego wykorzystania Usług, Usługodawca może zmienić hasło Klienta, o czym odpowiednio go powiadomi.
Klient zobowiązany jest bezzwłocznie i z należytą starannością przekazać Usługodawcy wszystkie informacje, jakich w zasadnym zakresie zażąda Usługodawca celem wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
Klient zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Usługodawcę w przypadku zmiany którejkolwiek z przekazanych nam informacji, w tym zmian dotyczących Sprzętu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wydatki, poniesione przez Klienta, lub oszczędności, jakich Klient nie uzyska, w wyniku braku terminowego powiadomienia Usługodawcy o takich zmianach.
Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawnych i ustawowych, Usługodawca może w dowolnym momencie wykorzystać wszelkie przekazane przez Klienta informacje, łącznie z jakimikolwiek innymi istotnymi informacjami, dla celów związanych z administracją, oceną kredytową, usługami konsumenckimi, szkoleniem, marketingiem, monitorowaniem wykorzystania Usług (w tym danych interaktywnych oraz dotyczących przetwarzania połączeń, użytkowania, fakturowania i przeglądania), profilowaniem Klienta w odniesieniu do jego preferencji zakupowych i wymogów związanych z użytkowaniem oraz dostarczaniem Klientowi Usług. Usługodawca może ujawnić dane osobowe Klienta każdej Spółce należącej do Grupy i swoim podwykonawcom lub przedstawicielom dla wyżej wymienionych celów. Klient ma prawo zwrócić się z pisemną prośbą o uzyskanie kopii swoich danych (przy czym Usługodawca może pobrać niewielką opłatę za informacje, które nie są dostępne za pośrednictwem strony internetowej) oraz zażądać od Usługodawcy skorygowania wszelkich nieścisłości. Usługodawca nie przekaże danych Klienta żadnym osobom trzecim bez jego pisemnej zgody.
Usługodawca lub osoba trzecia działająca w jego imieniu może okresowo kontaktować się z Klientem listownie, telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pomocą innej metody przekazywać informacje na temat Produktów i Usług dostarczanych przez Usługodawcę (w tym rabatów i ofert specjalnych). Jeśli Klient nie wyraża zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji marketingowych lub promocyjnych, należy o tym Usługodawcę poinformować na piśmie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na otrzymywanie od Usługodawcy bądź naszych zewnętrznych przedstawicieli informacji marketingowych lub promocyjnych, wówczas Klient akceptuje, że nie będzie otrzymać takich powiadomień ani nie będzie uprawniony do skorzystania z ofert specjalnych ani rabatów.
Usługodawca będzie omawiać sprawy dotyczące konta wyłącznie z Klientem lub upoważnionym użytkownikiem, o którym Klient powiadomił Usługodawcę na piśmie lub drogą elektroniczną.
Usługodawca może nagrywać lub monitorować rozmowy telefoniczne, aby poprawić jakość świadczonych usług.
Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca może współpracować z każdym sądem, trybunałem, organem regulacyjnym, organem policji lub innym Właściwym organem w przypadku jakiegokolwiek dochodzenia lub postępowania dotyczącego Klienta bądź korzystania przez niego z Usług. Może to obejmować ujawnienie takim organom informacji przekazywanych za pośrednictwem Usług lub innych danych związanych z korzystaniem przez Klienta z Usług.
Usługodawca może skorzystać z usług biur informacji kredytowej, aby uzyskać pomoc w podjęciu decyzji kredytowych lub zapobiec próbom oszustwa. Klient akceptuje, że Usługodawca może udzielić informacji o Kliencie lub historii jego konta dowolnemu biurowi informacji kredytowej. W celu zapobiegania nadużyciom, windykacji należności i zarządzania kredytami, Usługodawca może ujawnić informacje o Kliencie i historii jego konta firmom windykacyjnym, agencjom bezpieczeństwa lub instytucjom finansowym.
Usługodawca powiadomi odpowiednio Klienta w przypadku sprzedaży lub przeniesienia działalności firmy, aby zagwarantować Klientowi możliwość dalszego korzystania z Usług.
Jeśli, w związku z jakimikolwiek Usługami, Usługodawca działa jako „przetwarzający dane“ przekazane przez Klienta, a Klient działa w charakterze „administratora danych“ (zgodnie z definicją tych pojęć według ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 roku), Usługodawca zobowiązany będzie, w odniesieniu do tych danych:
działać wyłącznie na polecenie Klienta; i
wypełniać obowiązki odpowiadające obowiązkom nałożonym na administratora danych na mocy ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 roku, związane z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa lub innymi obowiązującymi, równoważnymi przepisami.
13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Klient przyjmuje do wiadomości, że pewne materiały, w tym (lecz nie wyłącznie) teksty, programy, muzyka i klipy wideo, zdjęcia/obrazki, grafika, logotypy, reklamy i inne dane, do których ma dostęp za pośrednictwem Usług są chronione prawami autorskimi, znakiem towarowym, znakiem usługowym, patentem lub innymi prawami własności i przepisami. Takowy materiał może należeć do Usługodawcy lub stron trzecich.
Klient przyjmuje do wiadomości, że ma pozwolenie na używanie powyższych materiałów jedynie w celu korzystania z Usług. Klient nie może, poza zakresem niezbędnym do korzystania z Usług, kopiować, powielać, rozpowszechniać, publikować lub robić użytku komercyjnego z materiałów uzyskanych podczas korzystania z Usług.
Podczas korzystania z Usług Klient może niekiedy przesyłać materiały lub treści. Klient rozumie, że jako Dostawca Usług internetowych, Usługodawca podejmuje stosowne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci, lecz nie może go zagwarantować i istnieje możliwość, że strony trzecie uzyskają dostęp do materiałów Klienta. Klient rozumie, że w celu świadczenia mu Usług, Usługodawca może zażądać prawa do kopiowania, powielania, modyfikowania i dostosowywania materiału Klienta i tym samym Klient udziela na to Usługodawcy nieodpłatną, nieodwołalną, światową licencję. Prawa własności intelektualnej do Oprogramowania pozostają własnością Usługodawcy lub jego licencjodawców. Klient zgadza się przestrzegać licencji Oprogramowania zasadnie wymaganej przez właściciela praw intelektualnych do Oprogramowania w celu chronienia tego Oprogramowania, o czym Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę w stosowny sposób, w tym poprzez powiadomienia ekranowe na urządzeniach używanych do korzystania z Usług.
Usługodawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji na używanie Oprogramowania wyłącznie w formie wykonywalnej. Licencja udzielona Klientowi w ramach niniejszej Umowy jest imienna i nie może zostać podlicencjonowana, przekazana, scedowana lub w inny sposób zbywana. Jeżeli sposób używania Oprogramowania przez Klienta naruszy warunki Umowy lub jeśli klient podejmie próby przekazania, scedowania lub zbycia swojej licencji na Oprogramowanie, licencja zostanie natychmiastowo cofnięta, co będzie mogło skutkować niemożnością korzystania przez Klienta z niektórych lub wszystkich Usług, bez uszczerbku dla nadal wiążącej Umowy.
Oprogramowanie jest chronione przez prawa autorskie. Klient nie może kopiować Oprogramowania, za wyjątkiem stworzenia pojedynczej kopii zapasowej lub w celu archiwizacji. Wszelkie takie kopie podlegają postanowieniom niniejszej Umowy. Klient nie może pożyczać, wynajmować, dzierżawić ani w żaden inny sposób przekazywać Oprogramowania. Klient zobowiązuje się nie podejmować prób inżynierii wstecznej, rozszyfrowania, dekompilacji lub deasemblacji Oprogramowania lub w inny sposób przekształcenia go w formę czytelną dla człowieka bądź świadomie zezwalać innym osobom na powyższe czynności, za wyjątkiem w zakresie, w którym obowiązujące prawo wyraźnie zabrania nakładania takich ograniczeń. Klientowi nie wolno modyfikować Oprogramowania ani tworzyć prac pochodnych od Oprogramowania.
Usługi mogą obejmować oprogramowanie, usługi, informacje techniczne, materiały szkoleniowe i inne dane techniczne podlegające przepisom kontroli eksportowej kraju pochodzenia lub prawu i regulacjom tego kraju. Klient nie może pobierać ani w inny sposób eksportować lub re-eksportować Oprogramowania lub informacji i technologii, na których ono bazuje, za wyjątkiem sytuacji w pełni zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.
14. USŁUGI KONSERWACYJNE
O ile Usługodawca nie ustali z Klientem inaczej na piśmie, usługi naprawcze i konserwacyjne Sprzętu i Usług może świadczyć wyłącznie nasz personel lub autoryzowani pośrednicy.
Klient może zostać obciążony dodatkowymi Opłatami w przypadku, gdy problem z Usługą lub Sprzętem został spowodowany przez niewłaściwe używanie lub nadużywanie Sprzętu przez Klienta lub inną osobę działającą w jego imieniu lub pod jego nadzorem, nawet jeśli wydarzy się to przy próbie naprawy, demontażu lub rekonfiguracji Sprzętu lub Usług. Takowe Opłaty obejmują wszelkie koszty, które Usługodawca poniesie bezpośrednio w związku z przeprowadzeniem niezbędnych działań w wyniku zakłócenia naszych Usług przez wirusy, złośliwe oprogramowanie i inny malware wprowadzony do systemu z Terminala Klienta.
15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Prawna odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta ogranicza się do postanowień niniejszej Umowy.
Żaden z zapisów w niniejszej Umowie nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy bądź odpowiedzialności osób pracujących dla nas, w przypadku:
Śmierci lub uszczerbku na zdrowiu przez zaniedbanie;
Oszustwa;
Wydarzeń, za które odpowiedzialność nie może zostać wyłączona na mocy prawa.
Odpowiedzialność Usługodawcy wobec klienta za czynności, których Usługodawca lub jego pracownicy podjęli się lub nie w związku z naruszeniem umowy, bądź zaniedbanie lub wprowadzenie w błąd przed zawarciem umowy, ogranicza się do niższej z kwot między wartością bezpośrednio poniesionych przez Klienta strat lub:
50,000 zł za szkody na własności;
25,000 zł za wszelkie inne straty, które nie są wykluczone przez punkt (d) poniżej;
Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta za pośrednie, wtórne i przypadkowe straty lub szkody, bądź utratę zysków, dochodów, wydatków, wartości firmy czy przewidywanych oszczędności, niezależnie od okoliczności ich powstania, nawet jeśli zostały lub są one przez Klienta przewidziane i zgłoszone do nas w jakikolwiek sposób.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne produkty i usługi zamówione przez Klienta od innych firm za pośrednictwem Usług.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikające z zawieszenia, rozłączenia lub niedostępności Usług, które mają miejsce zgodnie z postanowieniami Umowy.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku, gdy wykonywanie obowiązków lub świadczenie Usług zostanie Usługodawcy uniemożliwione przez czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.
Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę na piśmie o potencjalnych roszczeniach w związku z incydentem uprawniającym go do składania roszczeń, w ciągu 14 dni od wystąpienia takiego incydentu po raz pierwszy. Jeżeli Klient zgłosi roszczenia po upływie tego czasu, przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji będzie leżało w wyłącznej gestii Usługodawcy.
Zapisy tej Klauzuli obowiązują także po wygaśnięciu Umowy.
16. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Usługodawca może zmodyfikować dowolny zapis w niniejszej Umowie, jeżeli wymagają tego nowe przepisy prawne lub regulacje, bądź gdy ma ku temu inne dobre powody. Usługodawca zachowuje prawo do wprowadzenia poprawek, modyfikacji lub zastąpienia niniejszego Regulaminu dowolnej chwili. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian Usługodawca dołoży starań, aby powiadomić o tym Klienta z 30-dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie poprawki, zmiany lub zastąpienia będą również publikowane na naszej stronie internetowej. Jeżeli Klient nie wyrazi sprzeciwu na piśmie wobec zmian, poprawek lub zastąpień w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia, nowy Regulamin zostanie uznany za w pełni zastępujący i unieważniający wszelkie wcześniejsze Umowy i porozumienia między Stronami.
W przypadku, gdy Usługodawca nie wyegzekwuje któregokolwiek z zapisów Umowy, wszelkie czynności, ustępstwa, wyjątki lub terminy, na które przyzwoli klientowi dotyczą wyłącznie konkretnych okoliczności, w których na nie przyzwolono. W żaden sposób nie narusza to praw Usługodawcy w ramach Umowy.
Niniejsza Umowa podlega prawu angielskiemu i obie Strony zgadzają się uznać wyłączną jurysdykcję angielskich sądów.
Jeśli jakikolwiek zapis niniejszej Umowy okaże się niezgodny z prawem, ważność i egzekwowalność pozostałych zapisów Umowy się nie zmienia. Usługodawca może zastąpić nieważny zapis innym zapisem o podobnym znaczeniu. Niniejsza Umowa zostaje zawarta wyłącznie i celowo między Stronami i dla ich korzyści. Żadna osoba niewymieniona w Umowie jako Strona Umowy w momencie jej zawierania nie może czerpać korzyści z Umowy ani jej egzekwować. Żadna ze Stron nie może zadeklarować siebie jako powiernika praw w ramach Umowy na rzecz podmiotów trzecich. Warunki Umowy obowiązują solidarnie wszystkie osoby wyrażające zgodę na świadczenie Usług zgodnie z Umową.
Znajdujące się w Umowie odnośniki do przepisów ustawowych, o ile nie zostanie wyraźnie wskazane inaczej, należy rozumieć jako odnośniki do danych przepisów wraz z późniejszymi zmianami i uchwałami.
W niniejszej Umowie, o ile kontekst nie wymaga inaczej, pojęcia występujące w liczbie pojedynczej obejmują również liczbę mnogą i vice versa, a słowa odnoszące się do określonej płci oznaczają też płeć przeciwną.
Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie w niej uregulowanym i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i negocjacje, zarówno pisemne, jak i ustne, pomiędzy Stronami, w związku z przedmiotem niniejszej Umowy.
Klient jest upoważniony do skorzystania z tylko jednej promocji lub rabatu na Usługi, o ile nie zostanie wyraźnie wskazane inaczej w naszych ofertach i promocjach lub nie zostanie ustalone inaczej przez Usługodawcę. Żaden z zapisów tej Klauzuli nie sugeruje istnienia prawa Klienta do oferty promocyjnej lub rabatu.
Wszelkie Załączniki do niniejszej Umowy lub dodane do niej w przyszłości uznaje się za włączone w Umowę i stanowiące jej integralną część.
Usługodawca nie ma kontroli nad żadnym z linków umieszczonych na naszych stronach i odsyłających do stron zewnętrznych, stąd nie ponosi odpowiedzialności za treści tychże stron. Usługodawca umieszcza linki odsyłające do stron podmiotów trzecich, które uważa za przydatne i korzystne dla naszych klientów. W żaden sposób nie powinno być to rozumiane jako częściowa lub pełna aprobata z naszej strony treści tychże stron internetowych.
17. SYSTEM POLECEŃ
Obecni Klienci Europasat mogą zdobyć bon abonamentowy o wartości jednomiesięcznego abonamentu za każdą z poleconych przez siebie osób, w momencie gdy polecona osoba zostanie podłączona do Satelitarnej usługi szerokopasmowej.
Aby obecny Klient Europasat mógł skorzystać z bonu abonamentowego lub premii za polecenie innych klientów, jego konto Klienta musi być na bieżąco z opłatami.
Konto Klienta jest doładowywane bonem abonamentowym w ciągu jednego miesiąca od momentu podłączenia usługi poleconemu przez niego klientowi.
Nie ma żadnego limitu odnośnie liczby poleconych klientów lub bonów abonamentowych, które można uzyskać. Z radością powitamy każdą liczbę poleconych klientów.
Jeśli Klient poleca nas regularnie lub wielu klientom, w momencie gdy jego konto abonamentowe zgromadzi ponad 6 miesięcy bonu abonamentowego (w wybranej przez Klienta taryfie) w ramach systemu poleceń, wówczas Klient będzie uprawniony do odebrania premii w formie wypłaty pieniężnej na wskazane przez siebie konto bankowe. Klient musi się wówczas skontaktować z Usługodawcą, aby poprosić o wypłatę premii i wskazać dane konta bankowego.
Bony abonamentowe i premie nie są przyznawane w przypadku, gdy Klient poleci nas komuś, kto już skontaktował się z nami z prośbą o informacje lub był wcześniej klientem Europasat.
Jeżeli ta sama osoba lub firma jest nam polecona przez więcej niż jednego Klienta, bon abonamentowy zostanie przyznany tylko temu Klientowi, który skontaktował się z nami jako pierwszy i podał pełne dane kontaktowe polecanej osoby.
Polecając nas w ramach systemu poleceń Europasat, Klient zaświadcza, że skontaktował się z polecaną osobą, poinformował ją i uzyskał jej zgodę na przekazanie jej danych kontaktowych Usługodawcy oraz że polecona osoba oczekuje na e-mail od Europasat, Satellite Solutions Worldwide lub Tariam Satellite Communications.
Rekomendacje są nieprzekazywalne i niewymienialne na środki pieniężne, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w regulaminie systemu poleceń.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zlikwidowania lub zmodyfikowania tej oferty w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Chociaż Usługodawca dokłada starań, żeby oferta była rzetelnie przedstawiona w reklamach, nie gwarantuje dokładności opisu oferty i nie przyjmuje odpowiedzialności za błędy w opisie i wynikające z nich straty.
Zamówienia złożone przez znajomych i sąsiadów są przyjmowane z zastrzeżeniem prawa Usługodawcy do dostosowania cen w związku ze zmianami w prawie lub regulacjami rządowymi, które wymagają podniesienia cen poprzez podatki, akcyzy, opłaty celne i tym podobne.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie narusza praw konsumenta.
18. CESJE
Niniejsza Umowa jest imienna, dlatego klient nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy przekazać praw i obowiązków wynikających z Umowy na inną osobę.
Usługodawca ma prawo w dowolnej chwili, ze względów handlowych i innych powodów biznesowych, przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy razem z powiązanymi uprawnieniami dostępu i instalacji na rzecz dowolnie wybranej firmy, osoby lub innej jednostki prawnej.
19. KORESPONDENCJA I REKLAMACJE
Klient może przekazywać Usługodawcy korespondencję, doręczając ją lub wysyłając pocztą na adres wskazany na naszej stronie w zakładce „Kontakt”, który w momencie zawierania niniejszej Umowy jest następujący: Satellite Solutions Worldwide Ltd, Satellite House, 108 Churchill Road, Bicester, Oxon, OX26 4XD, Wielka Brytania. Adres może ulec zmianie, co zostanie wówczas ogłoszone na naszej stronie internetowej.
Usługodawca może przekazywać Klientowi korespondencję listownie, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie na adresy i numery wskazane w Zamówieniu Klienta.
Wszelkie informacje dotyczące niniejszej Umowy, która może ulegać zmianom, będą publikowane na naszej stronie www.Europasat.com. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn adres strony ulegnie zmianie, Klient zostanie powiadomiony o nowym adresie poprzez automatyczne przekierowanie z pierwotnego adresu web bądź przy użyciu innych metod, w tym powiadomienia drogą e-mailową.
Każda ze Stron może zmienić swoje dane kontaktowe w dowolnej chwili pod warunkiem wysłania drugiej Stronie pisemnego powiadomienia o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem.
Reklamacje dotyczące Usług lub Sprzętu można przesyłać na piśmie na adres wskazany w nagłówku Umowy lub na adres e-mail sprzedaz@europasat.com
20. LINKI ODSYŁAJĄCE DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH
Umieszczone na tej stronie internetowej linki mogą przekierowywać Klienta poza stronę Europasat.com. Europasat.com może nie mieć wpływu na treści stron, do których odsyłają umieszczone na tej stronie linki, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na takowych stronach. SSW umieszcza linki odsyłające dla wygody Klienta, co w żaden sposób nie powinno być rozumiane jako częściowa lub pełna aprobata treści tychże stron internetowych przez Europasat.pl