Zadzwoń do nas teraz 717169703

Regulamin Świadczenia

Standardowe Warunki Świadczenia Satelitarnych Usług Szerokopasmowych i Udostępniania Właściwego Sprzętu obowiązujące w POLSCE

od 02,12,2017 r.

Pomiędzy Państwem a Europasat zostaje zawarta Umowa, która obejmuje:
(i) niniejsze warunki (Warunki)
(ii) Plan Taryfowy określający warunki finansowe wybranej Taryfy
(iii) załączony Formularz Zamówienia
Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Umową, ponieważ zawiera ważne informacje na temat Państwa praw i ich ograniczeń oraz Państwa zobowiązań względem nas.

Definicje
W niniejszym dokumencie terminy podane poniżej mają następujące znaczenie:
„Abonent”oznaczasygnatariusza Umowy;
„Umowa”oznaczałącznie niniejsze Warunki, Plan Taryfowy oraz załączony Formularz Zamówienia;
„My”, „Nasz”, „Nas” oznacza Europasat Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa, Polska, NIP 5213706962, KRS 0000576585, REGON 362529020, UKE 11472, jako Państwa Usługodawcę;
„Państwo”, „Państwa” oznacza Państwa – sygnatariusza Umowy jako konsumenta;
„Opłata(-y)” oznacza wszelkie kwoty płatne przez Państwa za Usługę określone zgodnie z niniejszą Umową, w tym Opłatę Początkową, Opłaty Taryfowe, opłaty za Sprzęt, jak również jednorazowe Opłaty takie jak opłaty instalacyjne oraz opłaty za użytkowanie lub za usługi świadczone przez osoby trzecie. Plan Taryfowy jest dostępny na naszej stronie internetowej;
„Właściwy Organ” oznacza krajowy organ regulacyjny i wszelkie inne właściwe organy w Polsce w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz konsumentów;
„Sprzęt” obejmuje satelitarny moduł nadawczo-odbiorczy (TRIA), antenę i modem. Sprzęt nie obejmuje urządzenia (komputera, laptopa), którego używają Państwo w celu korzystania z lub odbioru Usługi. Sprzęt jest Państwu zapewniany na zasadzienajmu;
„Polityka Jakości Sieci” oznacza politykę zarządzania ruchem sieciowym mająca zastosowanie do Usługi w celu zapewnienia wspólnego użytkowania sieci satelitarnej w sposób uczciwy i zadowalający;
„Instalator” oznacza osobę lub ekipę, którą wyznaczamy do instalacji i oddania do użytku Sprzętu; Instalacja może być przeprowadzona przez osobę trzecią względem niniejszej umowy, w związku z czym warunki i koszty instalacji będą uzgadniane pomiędzy Państwem a tą osobą trzecią;
„Usługa” – indywidualnie „Usługa” lub łącznie „Usługi” – oznacza satelitarną usługę szerokopasmową, która umożliwia Państwu dostęp do internetu i wszelkie dodatkowe usługi jak telewizja i łączność telefoniczna za pośrednictwem satelity;
„Operator Satelitarny” oznacza Euro Broadband Retail Sàrl, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną i działającą zgodnie z prawem szwajcarskim, z siedzibą w EPFL Innovation Park Batiment J CH-1015 Lozanna, Szwajcaria, spółkę, która świadczy nam Usługi, które następnie my dostarczamy Państwu;
„Opłata Początkowa” oznacza jednorazową opłatę wymaganą w przypadku gdy weryfikacja zdolności kredytowej ma negatywny wynik;
„Okres Rozliczeniowy” okres jednego miesiąca, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec nas z tytułu świadczonych Usług;
„Ustawa” oznacza ustawę z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 zpóźn. zm.);

Zakres
Celem niniejszej Umowy jest określenie warunków, na których będziemy dostarczać Państwu Usługę i Sprzęt wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego. Niedozwolone jest wykorzystywanie Usług i właściwego Sprzętu do celów handlowych. Niniejsza Umowa stanowi skuteczne i wiążące prawnie zobowiązanie ciążące na każdej ze Stron, a zamawiając Usługę i Sprzęt za pomocą należycie podpisanego Formularza Zamówienia, potwierdzają Państwo, że są upoważnieni do zawarcia niniejszej Umowy.
Niniejsza Umowa obowiązuje od momentu aktywacji Usługi. Akceptując niniejszą Umowę, wyrażają Państwo zgodę na zapłatę w całości Opłaty Początkowej i wszelkich innych Opłat z tytułu świadczenia Usługi i udostępnienia właściwego Sprzętu we wskazanym terminie.

Weryfikacja zdolności kredytowej
Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji Państwa zdolności kredytowej oraz ujawniania informacji dotyczących Państwa historii płatniczej wybranym przez nas agencjom kredytowym. Możemy, wedle własnego uznania, odrzucić Państwa zamówienie na Usługę złożone w formie należycie podpisanego Formularza Zamówienia na wybrane lub wszystkie Usługi bez obowiązku powiadomienia Państwa o powodach swojej decyzji. Powiadomimy Państwa o takiej odmowie w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania od Państwa Formularza Zamówienia. Odmowa taka wiąże się z natychmiastowym zwrotem wszelkich środków pieniężnych wpłaconych przez Państwa w związku z Usługami, których realizacji odmówiono.

Opłata Początkowa
Z zastrzeżeniem przysługującego nam prawa do przeprowadzenia odpowiedniej weryfikacji Państwa zdolności kredytowej przed podpisaniem Umowy, standardowo wymagamy uiszczenia Opłaty Początkowej przed instalacją Sprzętu. Jeżeli Opłata Początkowa nie zostanie uiszczona na żądanie, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia prowizji z tytułu poboru należności na warunkach określonych na naszej stronie internetowej i/lub opóźnienia lub przełożenia uzgodnionej daty instalacji na późniejszy termin i/lub zażądania zwrotu Sprzętu, który dostarczyliśmy Państwu w dobrej wierze w celu umożliwienia realizacji Usług i/lub prawo do usunięcia w całości dostarczonego Sprzętu po uprzednim zawiadomieniu Państwa lub bez wystosowywania takiego zawiadomienia.

Instalacja
Do przeprowadzenia instalacji Sprzętu w celu zapewnienia aktywacji Usługi i odpowiedniego podłączenia Państwa urządzenia do modemu wybiorą Państwo naszych Instalatorów. Po uzyskaniu odpowiedniego dowodu ustanowienia łączności są Państwo zobowiązani do podpisania Formularza Zamówienia jeszcze w obecności Instalatora. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie wypełnią Państwo tych dokumentów lub ich nie otrzymamy, uznaje się, że zaakceptowali Państwo te dokumenty w postaci załączników do niniejszej Umowy wraz z wszelką inną dokumentacją, którą dostarczyliśmy Państwu w związku z zapewnianymi Usługami i Sprzętem w momencie gdy Sprzęt zostanie użyty do korzystania z Usług, na przykład, z chwilą uzyskania po raz pierwszy dostępu do internetu.

Okres obowiązywania i przedłużenie Umowy
Oczekiwany okres obowiązywania Umowy wynosi co najmniej dwadzieścia cztery miesiące („Minimalny Okres Obowiązywania Umowy”), o ile w przypadku wybranej przez Państwa Taryfy nie obowiązuje inny okres. Po upływie Minimalnego Okresu Obowiązywania Umowy będzie ona automatycznie przedłużana w odstępach miesięcznych („Okres Przedłużenia”), o ile nie postanowią Państwo rozpocząć kolejnego Minimalnego Okresu Obowiązywania Umowy lub rozwiązać niniejszą Umowę zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Przedterminowe rozwiązanie Umowy
Po zakończeniu Minimalnego Okresu Obowiązywania Umowy mogą Państwo rozwiązać Umowę w dowolnym momencie na piśmie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W czasie trwania Minimalnego Okresu Obowiązywania Umowy będą Państwo musieli uiścić opłatę z tytułu rozwiązania Umowy równą liczbie miesięcy pozostałych do zakończenia Minimalnego Okresu Obowiązywania Umowy pomnożonej przez kwotę 69 złotych za każdy miesiąc.
W innym wypadku niniejsza Umowa może zostać przez nas rozwiązana za pisemnym wypowiedzeniem dostarczonym Państwu z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji nie będą Państwo musieli wnosić opłaty z tytułu rozwiązania Umowy.

Okres odstąpienia od Umowy zawieranej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa

Mają Państwo prawo do odstąpienia od Umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy bez podania przyczyny w dowolnym czasie w terminie 14 (czternastu) dni od daty dostarczenia Sprzętu, składając pisemne wypowiedzenie w formie zapewnionego przez nas Zawiadomienia o Odstąpieniu. Jeżeli postanowią Państwo skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od Umowy, zwrócą nam Państwo Sprzęt na własny koszt zgodnie z postanowieniami zawartymi w odpowiednim ustępie.
Jeżeli Usługa została aktywowana na Państwa pisemny wniosek przed upływem 14 dni i zdecydowali się Państwo skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, będą Państwo zobowiązani ponieść wszelkie Opłaty z tytułu Usług świadczonych na Państwa rzecz do momentu skutecznego odstąpienia od Umowy, w tym Opłaty aktywacyjne. Wszelkie obowiązujące Opłaty będą potrącane z należnych Państwu kwot zwrotu. Dostarczymy Państwu końcową fakturę, w której wyszczególnione zostaną wszelkie naliczone Opłaty i suma netto kwoty nadpłaty lub do zapłaty. Dokonamy poboru wszelkich należnych nam kwot lub zwrotu należnej Państwu nadpłaty w terminie 14 dni od zakończenia przeprowadzanej przez nas kontroli Sprzętu.

Zmiany warunków, usług lub opłat

Mamy prawo wprowadzić zmiany w Umowie, Usługach lub opłatach w dowolnym czasie. Poinformujemy Państwa o tym z wyprzedzeniem w odpowiednim zawiadomieniu przekazanym na adres e-mail/w fakturze. Jeżeli podniesiemy Opłaty lub zmienimy Usługi lub postanowienia Umowy, z wyłączeniem przypadków, gdy taka podwyżka jest wymagana przepisami prawa lub przez organ regulacyjny, będą Państwo mieli prawo do przedterminowego rozwiązania Umowy bez konieczności uiszczenia opłaty z tytułu rozwiązania Umowy. Jeżeli nie podejmą Państwo żadnych kroków w terminie 30 dni od powiadomienia Państwa o zmianach, uznaje się, że zaakceptowali Państwo wprowadzone zmiany.

Usługi

Zasada zwykłego przekazu (,,mere conduit”)

Korzystając z Usług, przyjmują Państwo do wiadomości, że uznaje się, iż nasze Usługi są świadczone zgodnie z zasadą „zwykłego przekazu”, ponieważ nie mamy wpływu na informacje przekazywane poprzez nasze Usługi za pośrednictwem internetu. W związku z powyższym oświadczają, zapewniają i zobowiązują się Państwo, że wszelkie informacje pochodzące od, przekazywane i/lub przesyłane przez Państwa i w Państwa imieniu za pośrednictwem naszych Usług stanowią Państwa wyłączną odpowiedzialność.

Korzystanie z Usługi
Jako korzystający z Usług, akceptują Państwo fakt, że nie kontrolujemy, nie zatwierdzamy ani nie cenzurujemy materiałów udostępnianych poprzez Usługę i sieć World Wide Web. Przyjmują Państwo do wiadomości, że materiały osób trzecich mogą być niezgodne z prawem, wprowadzające w błąd, obraźliwe lub mylące. Korzystają Państwo z nich na własne ryzyko oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami krajowymi i międzynarodowymi.
Nie gwarantujemy, że informacje i usługi, które mogą Państwo otrzymać w ramach Usługi będą odpowiadały Państwa celom i oczekiwaniom. Akceptują Państwo fakt, że informacje i usługi, które mogą Państwo otrzymać za pośrednictwem Usługi mogą nie być kompletne, prawidłowe, aktualne i wolne od błędów.
Nie zgadzamy się na powodowanie przez Państwa lub inne osoby utrudnień lub niedogodności dla nas lub innych użytkowników w jakikolwiek sposób. Powyższe obejmuje hakerstwo, sniffing w sieci lub podobne techniki, bądź przesyłanie niepożądanych wiadomości bez uzasadnionego powodu, poprzez spamowanie lub wykorzystywanie anonimowych remailerów lub różnych serwerów bądź innych środków. Wysyłanie tego rodzaju wiadomości, przy użyciu Usługi, może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną, zaś my mamy prawo zawiesić i odłączyć niektóre lub wszystkie Usługi, a podjęcie takich działań z naszej strony może skutkować obciążeniem Państwa Opłatami.
Współpracując z dowolną osobą trzecią lub wymieniając z nią materiały podczas korzystania z Usługi, akceptują Państwo fakt, że są Państwo w całości odpowiedzialni za takie transakcje.

Gwarancje
Udostępniamy Państwu Usługi i wynajmujemy Sprzęt pod warunkiem, że:
1. Nie są wykorzystywane do jakichkolwiek niezgodnych z prawem, niemoralnych lub niewłaściwych celów;
2. Nie są wykorzystywane do obrażania innych lub powodowania niedogodności;
3. Jedynie Sprzęt lub inne przedmioty dostarczane przez nas do użytkowania wraz ze Sprzętem są wykorzystywane do uzyskania dostępu do Usługi;
4. Sprzęt nie zostanie zagubiony, skradziony lub uszkodzony (niezależnie od przyczyn);
5. Będą Państwo przestrzegali wszystkich uzasadnionych wytycznych, jakie Państwu przekażemy odnośnie do instalacji, Usługi, Sprzętu;
6. Podejmując próbę korzystania z Usług, znajdują się Państwo w zasięgu działania Sprzętu stanowiącego część bezprzewodowej sieci;
7. Nie będą Państwo odsprzedawać, wymieniać, wynajmować, dzierżawić lub umożliwiać dostęp do Usługi lub Sprzętu innym osobom/podmiotom ani nakładać lub podejmować prób nałożenia na nie opłat, obciążeń bądź przyznawać bądź podejmować prób przyznania im innych praw, uprawnień bądź udziałów, o ile nie upoważnimy Państwa na piśmie do podejmowania takich działań;
8. Nie będą Państwo ingerować lub podejmować prób ingerencji w działanie Sprzętu, oprogramowania zapewniającego Usługi lub jakąkolwiek inną własność należącą do lub wykorzystywaną przez nas, ani nie zezwolą Państwo na powyższe osobom trzecim, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;
9. Nie będą Państwo wykorzystywać Usług do przesyłania lub otrzymywania dowolną metodą materiałów naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej innej osoby bądź jakichkolwiek innych materiałów niezgodnych z prawem, obscenicznych, nieprzyzwoitych, oszukańczych, oszczerczych, napastliwych lub takich, których nie mają Państwo prawa przesyłać zgodnie z prawem, umową lub innymi zobowiązaniami;
11. Nie będą Państwo wykorzystywać Usługi do przesyłania w sposób świadomy i lekkomyślny materiałów, które zawierają wirusy oprogramowania lub kod, pliki lub programy komputerowe opracowane z myślą o przerwaniu, uszkodzeniu, zniszczeniu lub ograniczeniu działania oprogramowania, sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego;
12. Nie będą Państwo zakłócali korzystania przez inną osobę z Satelitarnych Usług Szerokopasmowych i wszelkich innych usług;
13. Nie będą Państwo zakłócać, uszkadzać lub niekorzystnie wpływać na działanie strony internetowej lub Satelitarnej Usługi Szerokopasmowej w jakikolwiek sposób;
14. Nie będą Państwo włamywać się ani podejmować prób włamania się do naszych systemów i obejścia zabezpieczeń.
Potwierdzają i akceptują Państwo, że naruszenie przez Państwa dowolnych warunków wskazanych w niniejszym ustępie oznacza naruszenie istotnego warunku niniejszej Umowy, co daje nam prawo do rozwiązania niniejszej Umowy bez wypowiedzenia, a Państwo niniejszym zobowiązują się zwolnić nas z odpowiedzialności z tytułu wszelkich naruszeń – po stronie Państwa lub innych użytkowników dostarczanego Państwu Sprzętu – warunków niniejszego ustępu.

Zwiększenie i zmniejszenie zakresu Usług

W jednym miesiącu kalendarzowym dozwolona jest wyłącznie jedna zmiana zakresu Usług. W przypadku wielu zgłoszeń żądania zmiany w jednym miesiącu kalendarzowym, wyłącznie ostatnie zgłoszenie będzie rejestrowane w naszym systemie informatycznym. Ostatnia zmiana zarejestrowana w miesiącu, w którym wystąpiono ze zgłoszeniem wejdzie w życie z pierwszym dniem kolejnego miesiąca. W przypadku zmiany zakresu pakietu z większego na mniejszy obowiązywać będzie Opłata za Zmniejszenie Zakresu. Przed zmniejszeniem zakresu pakietu w ramach Państwa Taryfy konieczne jest uregulowanie przez Państwa powyższej Opłaty. Możemy także wymagać od Państwa zawarcia Umowy na nowy Minimalny Okres Obowiązywania Umowy.

Sprzęt

Wynajmiemy Państwu Sprzęt, aby umożliwić Państwu korzystanie z Usług przez okres obowiązywania Umowy. Nie wolno Państwu wykorzystywać Sprzętu w jakimkolwiek innym celu i są Państwo zobowiązani stosować się do instrukcji producentów oraz wszelkich zasadnych wytycznych, których możemy Państwu przekazać odnośnie do użytkowania Sprzętu. Zobowiązują się Państwo powiadomić nas w przypadku gdy zmienią Państwo fizyczną lokalizację Sprzętu z jakiegokolwiek powodu. Mamy prawo zwrócić się do Państwa z prośbą o potwierdzenie lokalizacji Sprzętu. Jeżeli wystosujemy taką uzasadnioną prośbę, należy podać nam lokalizację w możliwie najbliższym terminie, lecz w każdym przypadku, w ciągu jednego tygodnia kalendarzowego.

Urządzenia klienta
Jeżeli używają Państwo swoich urządzeń w połączeniu ze Sprzętem, nie gwarantujemy, że Sprzęt będzie kompatybilny i będzie działał z Państwa urządzeniami. Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuacje, w których nie mogą Państwo uzyskać dostępu do Usługi, ponieważ: (i) Państwa urządzenie(-a) jest/są niekompatybilne z dostarczaną Usługą; lub (ii) nie spełnia(-ją) następujących wymagań minimalnych: Windows 2000 lub nowsza wersja (w tym Windows XP, VISTA i Windows 7) lub Mac OS 10.X bądź nowsza wersja, łącze sieciowe (wbudowany 10/100 Ethernet). Nie będziemy odpowiedzialni w jakimkolwiek zakresie za utratę lub uszkodzenie Państwa urządzenia lub przechowywanych na nim danych wynikające z użytkowania go w połączeniu z naszym Sprzętem.

Zwrot Sprzętu
W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, zwrócą nam Państwo Sprzęt na własny koszt w terminie 30 dni, dostarczając go do naszej centrali lub na adres zwrotny, o którym Państwa poinformowaliśmy. Możemy, wedle naszego uznania, powołać przedstawiciela lub osobę trzecią, działającą w naszym imieniu, której powinien zostać zwrócony Sprzęt lub powinno zostać wypłacone odszkodowanie pod warunkiem, że nie dzieje się to ze szkodą dla Państwa ani nie naraża Państwa na większe koszty.
Po otrzymaniu przez nas całości Sprzętu, niezwłocznie dokonamy jego przeglądu i kontroli. W przypadku Sprzętu, który w uzasadnionym zakresie uznamy za uszkodzony lub w inny sposób niesprawny, o ile niesprawność taka nie wystąpiła z naszej winy lub z powodu usterki Sprzętu, naliczymy opłatę w wysokości wartości odtworzeniowej uszkodzonego Sprzętu odpowiadającej kosztom jego wymiany lub naprawy, w zależności od tego, która opcja będzie korzystniejsza cenowo, powiększonej o uzasadnione koszty administracyjne.
Jeżeli nie zwrócą Państwo Sprzętu, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Państwa pełnymi kosztami wymiany Sprzętu, która to kwota będzie podana na naszej stronie internetowej.
Utrata i kradzież
Jeżeli Sprzęt zostanie Państwu dostarczony w ramach wynajmu, zawsze pozostanie naszą własnością, zapewniają więc Państwo, że żaden inny podmiot poza nami (lub naszym przedstawicielem lub pełnomocnikiem) nie ma prawa własności, posiadania lub użytkowania dowolnego elementu Sprzętu lub nie ma roszczeń, innych praw lub kontroli nad dowolnym elementem Sprzętu.
Przez cały okres, w którym zachowujemy prawa własności Sprzętu będą Państwo odpowiadać przed nami i tym samym zwolnią nas Państwo z odpowiedzialności z tytułu utraty lub kradzieży Sprzętu lub jakiegokolwiek uszkodzenia, niezależnie od tego, w jaki sposób i przez kogo zostały dokonane. Jeżeli Sprzęt zostanie zagubiony lub uszkodzony z dowolnego powodu w okresie obowiązywania niniejszej Umowy zanim zostanie nam zwrócony, zobowiązują się Państwo niezwłocznie powiadomić nas o takich okolicznościach. W przypadku takiej utraty, uszkodzenia, celowego zniszczenia lub nadużywania Sprzętu przez Państwa, będą Państwo zobowiązani do zapłaty pełnej wartości odtworzeniowej Sprzętu, przy czym wartość ta zostanie podana na naszej stronie internetowej.

Korzystanie ze Sprzętu
Od chwili dostarczenia Państwu Sprzętu do chwili zwrócenia nam go przez Państwa są Państwo zobowiązani należycie o niego dbać. Nie mogą Państwo w żaden sposób dodawać elementów do, modyfikować Sprzętu i manipulować przy nim, jak również pozwolić innym osobom na powyższe działania. Surowo zabronione jest rozdzielanie lub duplikowanie przez Państwa linii sygnałowych i/lub kabli. Oprócz innych praw, które mogą nam przysługiwać, działania takie mogą skutkować zawieszeniem realizacji Usług, rozwiązaniem Umowy i/lub zatrzymaniem całości lub części depozytu, który został od Państwa pobrany.
Są Państwo odpowiedzialni za zapewnienie, by Sprzęt był zawsze bezpiecznie przechowywany i właściwie użytkowany, w związku z czym akceptują Państwo co następuje:
(i) gdy Sprzęt nie będzie używany, dopływ energii elektrycznej do niego nie będzie odłączony tak, by pozostawał w trybie czuwania/spoczynku;
(ii) nie będą Państwo dysponować lub obracać Sprzętem w jakikolwiek sposób, na przykład próbując go sprzedać lub wynająć innej osobie, lub wykorzystując go do zabezpieczenia pożyczki, kredytu hipotecznego lub opłat lub nie pozwolą Państwo na przejęcie Sprzętu w dowolnym postępowaniu prawnym; nie przeniosą Państwo Sprzętu do innej lokalizacji bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;
O ile nie uzgodnimy z Państwem inaczej w formie pisemnej, wyłącznie nasz personel i nasi upoważnieni przedstawiciele mogą świadczyć usługi konserwacji i naprawy w związku ze świadczonymi Usługami i Sprzętem.

Płatności

W ramach Państwa Planu Taryfowego podane są aktualne informacje na temat cen. W przypadkach gdzie ma zastosowanie podatek VAT, zostanie on wliczony w kwotę Opłat.
O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, będziemy wystawiać Państwu fakturę za jeden Okres Rozliczeniowy z góry na kwotę naliczaną za Usługę i wynajem danego Sprzętu, uwzględniającą zaległe Opłaty za Usługi aktywowane w poprzednim Okresie Rozliczeniowym. Muszą Państwo zapłacić fakturę w całości przed upływem terminu płatności wskazanego na fakturze bez jakichkolwiek odliczeń.
Będą Państwo odpowiadać za regulowanie Opłat od dnia, w którym aktywujemy Usługę, o ile nie powiadomimy Państwa o odmiennych postanowieniach. Akceptują Państwo fakt, że odpowiadają Państwo za uiszczenie wszelkich Opłat naliczonych na Państwa koncie bez względu na to, czy Opłaty zostały naliczone w związku z korzystaniem ze Sprzętu i Usług przez Państwa czy też inne osoby, które korzystały ze Sprzętu i Usług za Państwa zgodą lub bez niej.

Standardowo będziemy wysyłać Państwu fakturę, harmonogram fakturowania lub rachunek – drogą elektroniczną, faksem lub pocztą – za świadczoną dla Państwa Usługę oraz wynajem Sprzętu, uwzględniającą także wszelkie inne obowiązujące Opłaty oraz Opłaty za Usługi, z których korzystano we wcześniejszym terminie, jeżeli nie pobrano jeszcze za nie opłat (na przykład w przypadku zwiększenia zakresu Usług w poprzednim okresie rozliczeniowym, za który wystawiono już fakturę).

Płatności można dokonać kartą kredytową lub debetową bądź przelewem bezpośrednim. Płatność jakąkolwiek inną metodą w dowolnym czasie może wiązać się z naliczeniem opłaty manipulacyjnej do wysokości od transakcji, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Opłaty takie stanowią dodatkowe koszty ponoszone przez nas przy przetwarzaniu takich płatności lub odzwierciedlają dodatkowe koszty administracyjne ponoszone przez nas w związku z korzystaniem z innych metod płatności. Możemy doliczyć takie Opłaty do Państwa konta lub możemy poprosić Państwa o uregulowanie takich Opłat na żądanie, w zależności od naszej oceny sytuacji na Państwa koncie oraz od faktu czy jest lub była na nim zaległość.
Do Państwa obowiązków należy przekazanie nam w terminie aktualnych danych karty kredytowej i debetowej w celu umożliwienia nam pobierania wszelkich bieżących Opłat. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie uzyskać płatności z tytułu Opłat za pomocą karty płatniczej, udzielą nam Państwo zgody na pobieranie płatności dowolną metodą, w tym na korzystanie z innych metod płatności bezpośrednich lub wykorzystanie innych informacji, które już nam Państwo przekazali.

Jeżeli po upływie Minimalnego Okresu Obowiązywania Umowy, wypowiedzą Państwo niniejszą Umowę lub świadczenie Usług pomiędzy datami, w których wystawiamy Państwu faktury, muszą Państwo uiścić wszelkie opłaty naliczone od daty ostatniej faktury oraz proporcjonalną część Opłat naliczanych do kolejnej daty wystawienia faktury.
O ile w Umowie wyraźnie nie wskazano inaczej, nie będą Państwo upoważnieni do zawieszenia płatności na mocy niniejszej Umowy na skutek awarii i/lub wad Usługi lub innych okoliczności związanych z jakością Usługi.

Zaległości w płatnościach
Terminowe uiszczanie Opłaty Początkowej, Abonamentu i Opłat za Sprzęt, jak również wszelkich innych stosownych Opłat wynikających z niniejszej Umowy uznaje się za kluczowe. Jeżeli nie uiszczają Państwo Opłat w terminie ich wymagalności, mają Państwo świadomość , że naruszają Państwo postanowienia niniejszej Umowy. W związku z powyższym:
Jeżeli podjęliśmy próbę pobrania płatności w terminie płatności lub w okolicach tej daty, lecz nie otrzymaliśmy płatności przez nie więcej niż kolejne 14 dni, świadczenie Usług zostanie tymczasowo zawieszone. Jeżeli wyrazimy zgodę na ponowne podłączenie Państwu Usługi, naliczona zostanie opłata za ponowne podłączenie, którą są Państwo zobowiązani uregulować przed przywróceniem Usługi. Przywrócenie Usług może zająć do trzech dni roboczych od dnia, w którym otrzymamy w całości płatność z tytułu zaległych Opłat.
Ponadto jeżeli będą Państwo opóźniać się z uiszczeniem płatności o więcej niż 14 dni od terminu płatności, zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy na warunkach określonych w klauzuli rozwiązania poniżej.

Co więcej, za każdy dzień opóźnienia w płatności zastrzegamy sobie prawo do naliczania odsetek od terminu płatności do momentu dokonania pełnej płatności (niezależnie od tego, czy data płatności przypada przed lub po wydaniu orzeczeniu lub wyroku w tej sprawie) lub do daty rozwiązania umowy w wysokości 3% rocznie powyżej ustalanej okresowo stopy bazowej Barclays Bank plc.
Prawa te przysługują nam wraz z pozostałymi uprawnieniami, jakie z mocy prawa mogą nam przysługiwać w stosunku do Państwa, i na które także możemy się powoływać.

Akceptują Państwo fakt, że pomimo że Opłaty pozostaną nieuregulowane po terminie płatności i/lub Państwa Usługa zostanie zawieszona, niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian do Państwa Taryfy, zaś żadne dodatkowe usługi zamówione przez Państwa nie mogą być przez nas realizowane do czasu otrzymania zapłaty z tytułu wszelkich zaległych Opłat.

Jeżeli zalegają Państwo z zapłatą więcej niż dwóch Opłat w okresie 12 miesięcy, mamy prawo zażądać od Państwa uiszczania Opłat kwartalnie z góry bez prawa do aktualnych rabatów.

Rozwiązanie Umowy

Jeżeli niniejsza Umowa zostanie rozwiązana przez Państwa lub przez nas z dowolnego powodu, będą Państwo zobowiązani uregulować wszystkie Opłaty należne do Daty wypowiedzenia świadczonych Państwu Usług.
Oprócz prawa do rozwiązania, jakie nam przysługuje w przypadku gdy będą Państwo zalegać z dowolną płatnością ponad 14 dni od terminu płatności oraz innych praw do rozwiązania przysługujących nam zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, możemy także rozwiązać niniejszą Umowę w następujących przypadkach:
(i) naruszenie istotnego warunku niniejszej Umowy oraz (jeżeli możliwa jest jego naprawa) braku naprawy naruszenia w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia o konieczności podjęcia tego rodzaju działań, na przykład:
(ii) nieprawidłowe korzystanie z Usługi przez Państwa lub osobę trzecią w sposób szkodzący lub oddziałujący na funkcjonowanie naszej sieci;
(iii) naruszenie polityki ochrony danych przez Państwa lub jakąkolwiek inną osobę korzystającą z Usługi;
(iv) niewykonanie przez Państwa kluczowych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.(v) prowadzone przeciwko Państwu postępowanie upadłościowe, o ogłoszenie niewypłacalności lub inne podobne postępowanie lub Państwa niezdolność do spłaty zadłużenia, w naszej uzasadnionej opinii.

ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG
Oprócz przysługującego nam prawa do zawieszenia świadczenia Usługi, jeżeli nie będą Państwo uiszczać wszystkich należnych nam Opłat w Terminie Płatności, możemy w dowolnym momencie:
– tymczasowo zawiesić świadczenie Usług dla celów przeprowadzenia naprawy, konserwacji lub modernizacji naszych systemów w dowolnej lokalizacji, lub tymczasowo zapewnić Usługę zastępczą lub Sprzęt zastępczy o funkcjonalności podobnej do tej zapewnionej poprzednio; lub
– przekazać Państwu instrukcje co do sposobu korzystania z lub modyfikacji Usługi (których zgadzają się Państwo przestrzegać), jeżeli zasadnie uznamy, że takie instrukcje służą poprawie bezpieczeństwa lub utrzymaniu jakości Usług;
– w przypadku wprowadzenia zmian lub nowelizacji przepisów lub regulacji, które mają zastosowanie do naszej działalności handlowej, operacyjnej lub praktyk biznesowych bądź polityki, lub gdy jakikolwiek inny Właściwy Organ wyda rozporządzenie lub zarządzenie zalecające lub wymagające wprowadzenia modyfikacji technicznych lub zmian do naszej działalności handlowej, operacyjnej lub praktyk biznesowych bądź polityki.
Przed podjęciem któregokolwiek z powyższych działań dołożymy wszelkich starań, by wystosować do Państwa zawiadomienie z możliwie największym w danych okolicznościach wyprzedzeniem, jak również będziemy dążyć do przywrócenia Usługi możliwie najszybciej po tymczasowym zawieszeniu.
Możemy zmienić lub zawiesić Usługę bez wystosowania zawiadomienia:
– w sytuacji awaryjnej, dla celów przeprowadzenia naprawy, konserwacji, modernizacji lub z innych przyczyn operacyjnych;
– kiedy będziemy do tego zobowiązani przez osobę trzecią, której systemy wykorzystujemy do świadczenia Usług;
– kiedy będziemy do tego zobowiązani przez policję lub służby bezpieczeństwa bądź inną stronę, która może mieć uprawnienia do wystosowania takiego żądania;
– jeżeli Państwo lub jakiekolwiek osoby, którym zezwolili Państwo na korzystanie z Usługi nie zastosują się do warunków niniejszej Umowy lub dowolnej Umowy z nami;
– jeżeli Państwo lub jakiekolwiek osoby, którym zezwolili Państwo na korzystanie z Usług uszkodzą Sprzęt dostarczony przez nas lub narażą go na ryzyko, lub
o ile będzie to wykonalne, skontaktujemy się z Państwem przed wprowadzeniem zmian. Opublikujemy także możliwie najszybciej szczegółowe informacje na temat zmian (w tym istotne daty) na naszej stronie internetowej, zanim zmiany te zostaną wprowadzone.


Ochrona Danych Osobowych

W odniesieniu do Państwa Danych Osobowych działamy jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”). Nasz polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy Państwa dane osobowe. Wszelkie zmiany do powyższej polityki zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.
Rodzaj danych: Dane Osobowe, z jakimi mamy do czynienia są przez Państwa dostarczane w Formularzu Zamówienia oraz w inny sposób tak długo jak będzie obowiązywała niniejsza Umowa.
Cele zbierania danych: wykorzystujemy i analizujemy Państwa Dane Osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt (a), (b), (c) oraz (f) RODO dla celów:
(a) podejmowania działań przed zawarciem Umowy;
(b) zapewnienia Państwu odpowiednich Usług i Sprzętu;
(c) rozliczania Państwa za korzystanie z Usług i Sprzętu, lub pobrania od Państwa odpowiedniej kwoty uznania;
(d) realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych celów, takich jak sprzedaż i marketing bezpośredni własnych produktów i usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz innych celów ustawowych;
(e) w razie konieczności, wykonania prawa lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub realizacji zgodnego z prawem zadania publicznego;
(f) ułatwienia nam podejmowania decyzji kredytowych lub ochrony przed nadużyciami. W celu zapobiegania nadużyciom, windykacji należności i zarządzania kredytami możemy ujawniać informacje na temat Państwa i historii Państwa konta firmom windykacyjnym, agencjom bezpieczeństwa lub instytucjom finansowym.
(g) jako dostawca usług internetowych – dla celów współpracy z sądem, trybunałem, organem regulacyjnym, policyjnym lub innym Właściwym Organem w dochodzeniach lub postępowaniach dotyczących Państwa lub korzystania przez państwa z Usług. Może to obejmować ujawnianie takim organom informacji przesyłanych za pośrednictwem Usług lub innych szczegółów dotyczących korzystania z Usług.
(h) za Państwa zgodą, wyłącznie dla celów wskazanych w Formularzu Zamówienia. Zgodę można w każdym momencie odwołać kontaktując się z nami za pomocą EUROPASAT Sp. z o.o. ul. Połczyńska 31A 01-377 Warszawa. Zmiana lub odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej odwołaniem.
Udostępnianie Danych Osobowych: będziemy udostępniać Dane Osobowe podmiotom upoważnionym do ich otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dla celów realizacji zgodnych z prawem zadań publicznych, jak również innym administratorom danych, w tym przedsiębiorcom i instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem nimi oraz za Państwa zgodą i zgodnie z jej treścią, innym podmiotom, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom ustanowionym zgodnie z art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.);
Przekazywanie Danych Osobowych EBR: będziemy przekazywać Dane Osobowe Euro Broadband Retail Sarl, spółce utworzonej w Szwajcarii, z siedzibą w EPFL Innovation Park Batiment J CH-1015 Lozanna, na którą Umowa zostanie w stosownym momencie przeniesiona.
Przechowywanie Danych Osobowych: Będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe przez okres niezbędny w celu wykonania Umowy, której są Państwo stroną oraz do 12 miesięcy po jej zakończeniu, na wypadek gdyby postanowili Państwo ponownie skorzystać z naszych Usług, a także przez okres wymagany obowiązującym prawem, a po upływie najdłuższego z powyższych okresów, Państwa Dane Osobowe zostaną trwale usunięte.

Państwa prawa: Przekazywanie nam Danych Osobowych jest dobrowolne. Zapewnimy Państwu dostęp do danych i prawo ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych. Mogą Państwo napisać do nas w dowolnym czasie na adres EUROPASAT Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 31A 01-377 Warszawa z prośbą o przekazanie kopii dotyczących Państwa Danych Osobowych, które przechowujemy lub w celu realizacji innych uprawnień. Można to zrobić wypełniając wniosek dostępny na naszej stronie internetowej i odsyłając go na podany w nim adres.

Jeżeli nie chcą już Państwo otrzymywać od nas informacji marketingowych, proszę skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta, a zostaną Państwo wyłączeni z komunikacji. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania wszystkich lub części naszych informacji marketingowych.

Dane logowania
Po tym jak zamówią Państwo od nas Usługi, w celu udzielenia dostępu do Usług możemy przyznać Państwu identyfikator użytkownika i/lub unikalne hasło. Są Państwo odpowiedzialni za bezpieczeństwo i odpowiednie korzystanie ze wszystkich identyfikatorów użytkowników i haseł, wraz z obowiązkiem utrzymania ich w poufności i nieujawniania ich osobom trzecim bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Są Państwo zobowiązani niezwłocznie nas powiadomić jeżeli:
1. Podejrzewają Państwo, że osoba nieupoważniona do korzystania z hasła w związku z Usługami poznała je lub mogła je poznać.
2. Zapomną Państwo hasła. Pod warunkiem, że pomyślnie przejdą Państwo kontrole bezpieczeństwa w uzasadnionym wymaganym przez nas zakresie, wydamy Państwu nowe hasło.
Jeżeli będziemy zasadnie podejrzewać, że doszło do lub prawdopodobnie dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa lub niewłaściwego wykorzystania Usług, możemy zmienić Państwa hasło, o czym Państwa powiadomimy.
Są Państwo zobowiązani niezwłocznie i prawidłowo przekazać nam wszystkie informacje, których zasadnie zażądamy tak, byśmy mogli wypełnić swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy.

Odpowiedzialność
Jesteśmy prawnie odpowiedzialni przed Państwem wyłącznie w zakresie przewidzianym niniejszą Umową. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie wyłączy lub nie ograniczy naszej odpowiedzialności lub odpowiedzialności dowolnej osoby, która dla nas pracuje w przypadku: 1. śmierci lub uszkodzenia ciała wynikającego z zaniedbania; 2. oszustwa; 3. zdarzeń, za które odpowiedzialność nie może zostać wyłączona z mocy prawa.
Całość naszej odpowiedzialności wobec Państwa za czynności wykonane lub niewykonane przez nas lub osoby pracujące dla nas w zakresie naruszenia umowy, zaniedbania lub składania nieprawdziwych oświadczeń przed zawarciem umowy będzie ograniczona do niższej z następujących kwot: wartości strat bezpośrednich, jakie Państwo ponieśli lub:
1. 50.000 złotych z tytułu uszkodzenia mienia;
2. 25.000 złotych z tytułu wszelkich innych strat, które nie zostały wyłączone w punkcie (a) poniżej;
(a) Nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności, w żadnym zakresie, z tytułu wszelkich pośrednich, wynikowych, ubocznych strat lub szkód, bądź utraconych korzyści, dochodów, wydatków, utraty wartości firmy czy przewidywanych oszczędności, niezależnie od okoliczności ich powstania, nawet jeśli zostały lub są przez Państwa przewidziane oraz nam zgłoszone w dowolny sposób.
Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za straty wynikające z zawieszenia, rozłączenia lub braku dostępności Usług, które występują zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Nie będziemy ponosić wobec Państwa odpowiedzialności jeżeli czynniki pozostające poza naszą zasadną kontrolą uniemożliwiają nam wywiązywanie się z obowiązków lub świadczenie Usług.

Postanowienia różne

Prawa własności intelektualnej
Przyjmują Państwo do wiadomości, że niektóre materiały (w tym) tekst, oprogramowanie, muzyka i wideoklipy, fotografie/obrazy, grafika, logo, reklamy lub inne dane, do których dostęp zapewniają Usługi, są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, znakiem usługowym, patentem lub innymi prawami i przepisami o charakterze majątkowym. Właścicielami tych materiałów możemy być my lub osoby trzecie.
Potwierdzają Państwo, że mają Państwo prawo wykorzystywać powyższe materiały wyłącznie w celu umożliwienia Państwu korzystania z Usług. Zabronione jest, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to zasadnie niezbędne do korzystania z Usług, kopiowanie, odtwarzanie, rozprowadzanie, publikowanie lub wykorzystywanie do celów komercyjnych takich materiałów uzyskanych podczas korzystania z Usług.
Okresowo mogą Państwo przesyłać materiały lub treści w ramach korzystania z Usług. Przyjmują Państwo do wiadomości, że jako dostawca usług internetowych, pomimo podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci, nie możemy zagwarantować jej bezpieczeństwa, a osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do Państwa materiałów.

Zmiana lokalizacji

Jeżeli zmienią Państwo adres, pod którym wymagany jest dostęp do Usługi, podejmiemy starania, jednak nie będziemy zobowiązani, by dostarczyć Państwu Usługę pod nowym adresem. Będą Państwo nadal zobowiązani do uregulowania obowiązujących Opłat w związku z Minimalnym Okresem Obowiązywania Umowy. Muszą nas Państwo powiadomić z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem jeżeli chcą Państwo, abyśmy przenieśli Usługę pod nowy adres. Jeżeli wyrazimy zgodę na dostarczenie Usług pod Państwa nowy adres, zapłacą nam Państwo obowiązujące opłaty za ponowną instalację Sprzętu, których wysokość podamy Państwu po otrzymaniu pisemnego wniosku o przeniesienie Usługi do nowej lokalizacji.

Rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym dla niniejszej Umowy i dla Państwa będzie prawo polskie, zaś sądem właściwym będzie sąd polski, który zgodnie z prawem będzie rozstrzygał sprawę („sąd użytkownika końcowego”). Jeżeli dany ustęp lub warunek niniejszej Umowy nie będzie skuteczny prawnie, pozostała część Umowy pozostanie skuteczna. Możemy zastąpić dowolny ustęp lub warunek, który nie jest skuteczny prawnie ustępem lub warunkiem skutecznym o podobnym znaczeniu.
W niniejszej Umowie wszelkie odniesienia do przepisu prawa będą, o ile wyraźnie nie zostanie wskazane inaczej, interpretowane jako odniesienia do takiego przepisu z późniejszymi zmianami lub w ponownie przyjętym brzmieniu.

Cesja Umowy
Niniejsza Umowa jest imienna, dlatego nie można, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, przenieść jej na inną osobę. Przyjmują Państwo do wiadomości, że mamy, jako Europasat sp. z o.o. prawo:
(i) przenieść w całości lub w części nasze dowolne prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na dowolną spółkę z grupy Satellite Solution Worldwide Group, jak również na Operatora Satelitarnego, tj. Euro Broadband Retail Sarl lub jego podmioty powiązane;
(ii) uczynić w każdym czasie Euro Broadband Retail Sarl, Operatora Satelitarnego, stroną niniejszej Umowy.

Wystosujemy do Państwa zawiadomienie z chwilą dokonania takiej cesji lub zmiany.

Zgodność z przepisami o kontroli eksportu

Korzystanie przez Państwa z Usługi i Sprzętu podlega przepisom i regulacjom Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej o sankcjach i eksporcie oraz wszelkim obowiązującym lokalnym przepisom i regulacjom. Oświadczają Państwo, że nie są Państwo użytkownikiem końcowym objętym sankcją zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami i listami, w tym między innymi zgodnie z listą oznaczonych obywateli i osób podlegających sankcjom Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (Treasury Department list of Specially Designated Nationals or Blocked Persons) oraz skonsolidowanym wykazem osób, grup i podmiotów podlegających sankcjom finansowym UE opracowanym przez Unię Europejską („Lista Oznaczonych Osób UE”) i nie będą Państwo korzystali z Usługi i Sprzętu w jakikolwiek sposób, który mógłby naruszać obowiązujące przepisy prawa.

DANE KONTAKTOWE

Aby porozmawiać z nami lub złożyć reklamację, proszę kontaktować się z nami, korzystając z następujących danych:
TELEFON: +48 22 307 85 53
ADRES POCZTOWY: EUROPASAT Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 31A
01-377 Warszawa

Strona internetowa: https://europasat.pl/pytania-odpowiedzi/w zakładce „Kontakt” lub w innym miejscu na naszej okresowo aktualizowanej stronie internetowej.

Możemy wystosować zawiadomienie o otrzymaniu od Państwa zapytania, doręczając je, przesyłając faksem, pocztą, pocztą elektroniczną na adres i numer telefonu (stosownie do okoliczności) podane w Formularzu Zamówienia.

Dalsze informacje o świadczonych Usługach, w tym o związanych z nią zagrożeniach, sposobach ochrony bezpieczeństwa i prywatności dostępne są pod adresem https://europasat.pl/pytania-odpowiedzi/.

Instalacja Sprzętu

Instalację może przeprowadzić osoba trzecia, niebędąca stroną niniejszej Umowy: w takim przypadku koszty i warunki instalacji zostaną uzgodnione pomiędzy Państwem a tą osobą trzecią.

Jeżeli to my dokonujemy instalacji Sprzętu, warunki instalacji można znaleźć poniżej.

Standardowa Instalacja
Przez Standardową Instalację rozumiemy instalację przeprowadzaną przez naszych Instalatorów podczas jednej wizyty pod Państwa adresem obejmującą:
(i) montaż anteny na ścianie zewnętrznej lub dachu pochyłym;
(ii) przeprowadzenie kabla przez jedną ścianę zewnętrzną i jedną ścianę wewnętrzną lub podłogę;
(iii) podłączenie anteny do modemu przy użyciu kabla o długości do 50 metrów;
(iv) podłączenie modemu do jednego komputera przy użyciu kabla o długości do 7 metrów;
(v) wymagany montaż i okablowanie.

Prace dodatkowe
Wszelkie inne lub dodatkowe usługi instalacyjne lub elementy montażowe nieuwzględnione w definicji Standardowej Instalacji są uważane za niestandardowe i mogą skutkować naliczeniem dodatkowych opłat. Na naszej stronie internetowejzawsze dostępny jest wykaz wszystkich opłat związanych ze Standardową Instalacją i pracami dodatkowymi. Jeżeli instalacja Sprzętu pod Państwa adresem należy do niestandardowych, przed instalacją przekażemy Państwu informację o opłatach należnych za prace dodatkowe. Jeżeli nie zaakceptują Państwo takich opłat, mogą Państwo odwołać instalację, a my zwrócimy Państwu wszelkie poniesione już koszty. Jeżeli uzgodnimy z Państwem na piśmie konieczność przeprowadzenia oględzin, rozumieją Państwo i akceptują fakt, że ich koszt zostanie doliczony do Opłat za Standardową Instalację.
Dostęp do nieruchomości
Instalację przeprowadzimy w terminie dogodnym dla obu stron. Mają Państwo obowiązek dopilnować, abyśmy w uzgodnionym terminie uzyskali dostęp pod wskazany adres w celu dostarczenia i montażu Sprzętu. Jeżeli w uzgodnionym terminie nie będą Państwo obecni w uzgodnionym miejscu instalacji, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Państwa dodatkową opłatą za ponowną dostawę lub instalację Sprzętu bądź jakąkolwiek dodatkową wizytę, która będzie konieczna.

Zgody i zezwolenia
Instalacja Sprzętu:
(i) wymaga odpowiedniego dostępu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pod Państwa adresem oraz odpowiedniego otoczenia dla Sprzętu, w tym wszelkich niezbędnych kanałów kablowych i zasilania;
(ii) może wymagać zgody osoby trzeciej, na przykład wynajmującego, najemcy i innych pozwoleń administracyjnych, kodów do budynków i/lub zezwoleń lub upoważnień koniecznych do uzyskania dostępu i instalacji Sprzętu oraz bieżącej konserwacji takiego Sprzętu.
Są Państwo odpowiedzialni za zapewnienie, by wszystkie te zgody i zezwolenia zostały uzyskane przed instalacją Sprzętu.
Nasza odpowiedzialność wobec Państwa z tytułu wszelkich szkód lub strat poniesionych przez Państwa w wyniku opóźnionej, odwołanej lub niekompletnej instalacji nie przekroczy wartości Opłat za Standardową Instalację, które zgodzili się Państwo zapłacić.

Uziemienie
W określonych okolicznościach nasz Instalator, w razie potrzeby, zaleci wykonanie uziemienia. Niezałożenie skutecznego uziemienia w określonych lokalizacjach stanowi naruszenie miejscowych przepisów budowlanych. Będą Państwo odpowiedzialni za dopilnowanie, by takie prace zostały przeprowadzone zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. Nasz Instalator dostarczy okablowanie do uziemienia, ale może nie posiadać stosownych uprawnień, w związku z czym nie będzie w stanie wykonać uziemienia. Są więc Państwo zobowiązani zapewnić wykonanie powyższych prac przez uprawnioną osobę.

Polityka Zarządzania Siecią

Usługa jest przez nas świadczona w oparciu o rozwiązania techniczne i sieciowe dostępne w momencie zawarcia Umowy. Aby zapobiec przeciążeniu sieci i zapewnić jej integralność i bezpieczeństwo, wprowadziliśmy Politykę Jakości Sieci (lub „Politykę Równego Dostępu do Usług”). Istnieje możliwość, że niewielka liczba użytkowników może generować duże natężenie ruchu w naszej sieci, co może mieć wpływ na oferowaną Państwu Usługę. Z tego względu i tak długo jak konieczne jest zabezpieczenie sieci na potrzeby wszystkich użytkowników możemy wprowadzić, w razie potrzeby, tymczasowe mechanizmy ograniczające intensywne użytkowanie zasobów sieciowych. Nastąpi to z poszanowaniem zasady równego traktowania użytkowników i jedynie wówczas gdy zajdzie taka konieczność. W takich przypadkach można podjąć działania mające na celu ograniczenie prędkości, w pierwszej kolejności w odniesieniu do aplikacji, które wymagają większej pojemności sieci (na przykład aplikacje typu peer-to-peer, do udostępniania plików). Dokładniejsze informacje na temat działań z zakresu zarządzania siecią są zawsze dostępne na naszej stronie internetowej, gdzie dla każdej Taryfy zostaną przedstawione szczegółowe dane techniczne. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany PZS, jeżeli dojdziemy do wniosku, wyłącznie wedle naszego uznania, że takie zmiany będą korzystne dla ogółu naszych klientów.

Taryfy
Obowiązujące Taryfy, wraz z przysługującymi pakietami danych oraz obowiązującym cennikiem, określone zostały w Planie Taryf.
Taryfy nielimitowane
Jeżeli oferujemy Taryfy z nieograniczonym transferem danych, nie oznacza to, że nie ma do nich zastosowania polityka zarządzania siecią.
W Taryfach dla usług bez limitu danych nie obowiązuje miesięczny limit danych. Ilość wykorzystywanych danych nie wpłynie na prędkość oferowanych Państwu usług, o ile sieć nie jest przeciążona. W zależności od taryfy, po wykorzystaniu określonej ilości danych w miesięcznym okresie rozliczeniowym, możemy określić priorytet Państwa danych jako dalszy w kolejności za innymi klientami w okresach przeciążenia sieci, co spowoduje zmniejszenie prędkości transferu. Począwszy od pierwszego dnia miesięcznego Okresu Rozliczeniowego wszystkie przesyłane i pobierane dane przekazywane z użyciem Państwa usługi wlicza się do progu GB. Na koniec miesięcznego Okresu Rozliczeniowego, Państwa zużycie danych ulega wyzerowaniu.
Co do zasady przy dużym natężeniu ruchu w sieci, szybkość połączeń internetowych będzie mniejsza w przypadku wszystkich klientów. Strony internetowe i filmy wideo mogą odpowiadać i ładować się wolniej niż w okresach mniejszego natężenia ruchu. Jeżeli zużyją Państwo więcej danych z wyższym priorytetem niż przewiduje limit w taryfie, a natężenie ruchu w sieci będzie duże, osiągane prędkości transferu mogą być jeszcze mniejsze.

Strumieniowa transmisja wideo
Każda taryfa bez limitu danych różni się jakością strumieniowej transmisji wideo. Chociaż w ramach każdej taryfy bez limitu danych oferuje się prędkości usług umożliwiające strumieniową transmisję wideo wyższej jakości, jakość wideo w taryfie bez limitu danych jest ustawiana zgodnie z informacjami dostępnymi na naszej stronie internetowej. Jakość strumieniowej transmisji wideo może różnić się z uwagi na to, że niektóre źródła materiałów wideo mogą oferować transmisję lepszej jakości.
Prędkość i czynniki mające na nią wpływ
Prędkości Satelitarnych Usług Szerokopasmowych, o których mowa w Państwa Taryfie dla Usług to minimalna i maksymalna prędkość pobierania i wysyłania. Prędkość świadczonych Usług może znacząco różnić się w zależności od lokalizacji i zależy m.in. od spełnienia przez wszystkie urządzenia określonych minimalnych wymagań i od wydajności komputera (w tym obecności wirusów lub złośliwego oprogramowania), natężenia ruchu w sieci lub internecie, liczby użytkowników końcowych przebywających w gospodarstwie domowym w danym czasie, wszystkich elementów pozostających poza naszą kontrolą. Inne czynniki także mogą wpływać na prędkość internetu.

Zwiększenie zakresu Usługi
Mogą Państwo zwiększyć zakres Usługi, przechodząc na wyższy poziom, o ile jest dostępny. Jeżeli zdecydują się Państwo na taki krok, ilość danych zużytych przez Państwa w ramach pakietu przypadającego na poprzedni miesiąc będzie uwzględniona w rozliczeniu transferu danych (na zasadzie proporcjonalności) za pierwszy miesiąc nowej usługi na wyższym poziomie (tzn. limit danych na Państwa koncie nie ulega wyzerowaniu z początkiem pierwszego miesiąca taryfy o zwiększonym zakresie). Nie obowiązuje jakakolwiek szczególna Opłata za podwyższenie poziomu Taryfy, naliczany jest jedynie Miesięczny (lub Okresowy) Abonament na nowym poziomie.

Użytkownicy intensywnie korzystający z Usługi
Jeżeli, w naszej zasadnej opinii, w dowolny sposób nadużywają Państwo Usług, na przykład poprzez nieproporcjonalnie lub nadzwyczajnie duże zużycie pasma, może to skutkować dalszym obniżeniem priorytetu Państwa danych lub ograniczeniami. W związku z tym skontaktujemy się z Państwem w celu zweryfikowania Państwa zużycia oraz zwrócenia się do Państwa z prośbą o obniżenie go poniżej 150 GB lub zapytania o gotowość do zwiększenia zakresu Usług poprzez wybór Taryfy na wyższym poziomie lepiej odpowiadającej Państwa zapotrzebowaniu. Jeżeli zużycie będzie nadal bardzo wysokie, możemy ograniczyć prędkość, zawiesić świadczenie Usług lub wypowiedzieć Umowę za 30-dniowym wypowiedzeniem.

Aktualności

 1. Tooway, czyli internet satelitarny w Polsce

  Rachel Whitaker
  Rachel Whitaker

  30 listopada 2017

  Według badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, do około 5% gospodarstw może nigdy nie dotrzeć sieć światłowodowa z powodu zbyt...

  Czytaj więcej
 2. Prywatne IP vs Publiczne IP

  Rachel Whitaker
  Rachel Whitaker

  30 listopada 2017

  Gdy chcesz wejść na jakąś stronę, wpisujesz w przeglądarce jej adres: np. www.twojinternet.pl Tłumaczeniem nazw na adresy zajmują się...

  Czytaj więcej
 3. 70 proc. populacji będzie używać smartfonów?

  Rachel Whitaker
  Rachel Whitaker

  30 listopada 2017

  Technologia mobilna stanie się do roku 2020 wszechobecna: 70 procent osób będzie używać smartfonów, a 90 procent znajdzie się...

  Czytaj więcej

O Nas

Europasat jest największym polskim dostawcą szerokopasmowego internetu satelitarnego. Za pośrednictwem naszego warszawskiego biura świadczymy najwyższej jakości usługi i wsparcie. Nasze rozwiązania są proste, oferują korzystny stosunek jakości do ceny i działają w dowolnym miejscu na terenie całej Polski.